A A English | Cymraeg

Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant: Pleidlais #VoiceMatters

Mae’r Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant yn cynnal eu pleidlais iechyd ieuenctid gyntaf erioed. Maent yn gofyn i blant a phobl ifanc ddewis eu blaenoriaeth o ran gwella gofal iechyd plant a phobl ifanc. Dyma ragor oddi wrth y Coleg:

 

Beth yw Pleidlais Voice Matters?

Mae Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant a Ni yn cynnal ein Pleidlais Iechyd Ieuenctid gyntaf. Mae plant a phobl ifanc wedi dweud pethau wrthym ni y mae’n rhaid eu newid er mwyn gwella eu hiechyd a’u profiadau o feddygon teulu, ysbytai a gwasanaethau iechyd.

Nawr rydym ni’n rhoi llais i blant a phobl ifanc ynghylch pa un mater dylai RCPCH a Ni ganolbwyntio arno yn ystod 2020 trwy bleidlais sy’n rhestru 6 mater.

Beth oes arnom angen i chi ei wneud?

Hoffem i chi ein cefnogi gyda hyn! Mae arnom ni angen i blant a phobl ifanc ddewis y mater sydd bwysicaf iddynt. Ydych chi’n gweld plant a phobl ifanc? Ydych chi’n cynnal grwpiau? Ydych chi’n ymweld ag ysgolion? Ydych chi’n gweld plant a phobl ifanc mewn clinigau/ ysbytai neu leoliadau iechyd eraill?

Ble bynnag rydych chi’n gweld plant a phobl ifanc, dwedwch wrthynt am Bleidlais Voice Matters a’u hannog i bleidleisio.

Sut mae pleidleisio?

Mae sawl ffordd wahanol i chi allu cefnogi plant a phobl ifanc i bleidleisio:

Pleidleisiau Papur: Argraffwch y ffurflen bleidleisio sydd wedi ei hatodi neu gofynnwch am gopïau papur oddi wrth RCPCH. Ar ôl iddynt gael eu cwblhau, sganiwch nhw neu eu hanfon yn ôl at and_us@rcpch.ac.uk

Dalen Gyfrif: gan ddefnyddio’r ffurflen bleidleisio sydd wedi ei hatodi, gofynnwch i bobl godi llaw. Yn berffaith ar gyfer ysgolion, Ffeiriau’r Glas, gwaith grŵp neu glinigau. Ar ôl ei chwblhau, sganiwch hi neu ei hanfon yn ôl at and_us@rcpch.ac.uk

Ar-lein: I bleidleisio, mae ond angen defnyddio’r ddolen: https://www.rcpch.ac.uk/and-us-form/voice-matters-health

Pwy sy’n gallu pleidleisio?

Mae hyn ar agor i bob plentyn a pherson ifanc hyd at 25 oed o bob rhan o’r DU.

Erbyn pryd mae angen i ni bleidleisio?

Rhaid i bob pleidlais ddigwydd cyn 1af Tachwedd 2019.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd y canlyniadau yn llywio blaenoriaethau RCPCH & Us yn 2020. Hefyd gallwch chi ddefnyddio’r canlyniadau a gasglwch. Bydd y canlyniadau ar gael yn dilyn y dyddiad cau.