A A English | Cymraeg

Cartrefi Islaw’r Incwm Cyfartalog, 27/3/07 [C/Ll/GI/A]

Fe gyhoeddwyd yr HBAI (Cartrefi Islaw’r Incwm Cyfartalog) blynyddol ar y 27ain o Fawrth, sy’n dynodi bod tlodi ymysg plant ar lefel y Deyrnas Unedig wedi cynyddu (hyd at flwyddyn 2005/06). Fe gyhoeddwyd hyn ochr yn ochr ag adroddiad yr Adran Gwaith a Phensiynau, ‘Gweithio dros Blant’, sy’n amlinellu sut y mae llywodraeth y DU yn bwriadu mynd i’r afael â thlodi drwy gyflogaeth.

Yn 2005-06, yr oedd yna 3.8 miliwn o blant mewn tlodi – mewn cartrefi ar lai na 60% o’r incwm cyfartalog, gan gynnwys costau cynnal tŷ.

Yn y flwyddyn flaenorol, nifer y plant a oedd yn byw mewn tlodi cymharol gyda chostau cynnal tŷ yn cael eu hystyried oedd 3.6 miliwn.  O beidio â didynnu costau cynnal tŷ oddi wrth incymau, nifer y plant a oedd yn byw islaw’r ffin tlodi cymharol oedd 2.8 miliwn, i fyny o 2.7 miliwn ers y flwyddyn gynt.  Y codiadau yw’r rhai cyntaf a gofnodwyd mewn chwe blynedd; ers 1998/99, y mae yna 600,000 o blant wedi’u dyrchafu allan o dlodi cymharol.

Gweler tudalen HBAI ar wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r datganiad i’r wasg gan y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Ymysg Plant ar ochr dde’r dudalen.