A A English | Cymraeg

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Ar hyn o bryd mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ymgynghori ar egwyddorion cyffredinol y ddeddf newydd a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru a fydd yn cael gwared ar yr amddiffyniad o gosb resymol mewn achosion o ymosod ar blant a’u curo.

Bydd y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn rhoi’r un diogelwch i blant ag sydd gan oedolion yn erbyn ymosod, drwy gael gwared ar gosb gorfforol fel opsiwn. Bydd y ddeddf newydd yn dod ag eglurder, gan ei gwneud yn glir nad yw cosb gorfforol megis taro yn dderbyniol. Ynghyd â gwybodaeth ar rianta cadarnhaol, bydd y dull gweithredu hwn yn helpu rhieni i fagu eu plant trwy ddulliau effeithiol, ac yn amddiffyn hawliau plant.

Dengys ymchwil byd-eang bod plant yn ffynnu pan eu bod mewn amgylchedd meithringar ac yn teimlo’n ddiogel. Mae Plant yng Nghymru wedi ymgyrchu yn erbyn cosb gorfforol ers peth amser. Nid yw’n effeithiol i reoli ymddygiad, a gall achosi niwed i blant.

Ar hyn o bryd mae’r ddeddf newydd ar Gam 1 o broses y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ymgymryd ag ymchwiliad i’r Bil, ac yn cynnal ymgynghoriad. Hoffem annog ein haelodau a phawb sy’n gysylltiedig â’r sector plant i ymateb i’r ymgynghoriad, sy’n cau ddydd Mawrth nesaf, 14eg Mai.

Ymateb Plant yng Nghymru:

Consultation response – Children (Abolition of Reasonable Punishment) (Wales) Bill-CYMRAEG

Ynghlwm mae templed a all fod o gymorth i chi gyda’ch ymateb.

Responding to the call for evidence Children Wales Bill EPNC