A A English | Cymraeg

Arolwg tlodi 2018, 16/02/18 [C]

Am y tair blynedd diwethaf, mae Plant yng Nghymru wedi cynnal arolwg o’r gweithlu ac wedi cyhoeddi adroddiad o’n canfyddiadau: ‘Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Cipolwg ar y prif faterion a godwyd gan deuluoedd’. Rydym yn ailadrodd yr arolwg ar gyfer 2017/18 i roi darlun cyfredol i ni o dlodi yng Nghymru ac i nodi tueddiadau dros y cyfnod o dair blynedd.

Nododd arolwg y llynedd y materion mwyaf cyffredin mewn perthynas â thlodi fel:

  • Effaith Diwygio Lles a newidiadau cysylltiedig â’r system fudd-daliadau
  • Tai (mewn perthynas â dichonoldeb ac argaeledd tai cymdeithasol, ac ansawdd tai)
  • Effaith y Dreth Ystafelloedd Gwely neu gymhorthdal ystafell wely sbâr
  • Tlodi Bwyd (gan gynnwys y codiad yn nefnydd banciau bwyd)
  • Dyled
  • Costau ynni
  • Costau byw cynyddol (gan gynnwys teuluoedd sy’n cael anawsterau gyda chostau hanfodol bob dydd)

Cafodd problemau cysylltiedig â thlodi eu dwysáu yn achos teuluoedd un rhiant, teuluoedd â phlentyn neu riant anabl, teuluoedd mawr a theuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

Rydym ni’n awyddus i glywed oddi wrthych chi, i’n helpu i ddeall beth yw’r prif faterion mewn perthynas â thlodi sy’n wynebu plant a theuluoedd yng Nghymru heddiw a faint sydd wedi newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Rhowch eich barn trwy ateb y cwestiynau canlynol, erbyn 6 Ebrill 2018!

https://www.surveymonkey.co.uk/r/TPSHXRH