A A English | Cymraeg

Arolwg gan Gweithredu dros Blant ynglŷn ag esgeulustod plant, 13/10/09 [C]

Mae un o bob deg (11%) o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant yng Nghymru wedi gweld cynnydd mewn achosion ble mae esgeulustod plant yn cael ei amau yn y 12 mis diwethaf, yn ôl canlyniadau arolwg a gyhoeddwyd gan Gweithredu dros Blant.

Fe wnaeth yr arolwg o weithwyr proffesiynol mewn ysgolion cynradd, ysgolion cyn oed ysgol, meithrinfeydd ac ym maes iechyd ddatgelu bod amryw o arwyddion wedi tynnu sylw gweithwyr proffesiynol at blant wedi’u hesgeuluso, yn cynnwys:

  • Plentyn sy’n fudr neu sydd ag aroglau drwg arno (60%);
  • Pryderon ynglŷn â gallu rhiant i ofalu am y plentyn (52%);
  • Plentyn sy’n arddangos patrymau ymddygiad sy’n peri pryder (50%);
  • Plentyn sy’n derbyn gofal amhriodol yn y cartref (48%);
  • Plentyn sy’n cael ei roi mewn sefyllfaoedd sydd â’r potensial i fod yn anniogel, megis y camddefnydd o gyffuriau ac alcohol (42%);
  • Plentyn sy’n hwyr yn rheolaidd yn cyrraedd yr ysgol / y feithrinfa (38%).

Fe ddywedodd dwy ran o dair o’r sawl a holwyd yng Nghymru (64%) y byddai gallu rhoi gwybod am amheuon llai difrifol yng nghynt o gymorth wrth ymdrin ag achosion ble mae esgeulustod plant yn cael ei amau, tra bod 49% wedi dweud y byddai cyngor ynglŷn â sut i gynorthwyo teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd hefyd yn gwneud gwahaniaeth. Fe deimlai bron draean (30%) gweithwyr proffesiynol y Deyrnas Unedig eu bod o dan fwy o bwysau i ymyrryd mewn achosion ble mae esgeulustod plant yn cael ei amau na phum mlynedd yn ôl, gyda mwy na dwy ran o dair (68%) o’r rhain yn enwi sylw gan y cyfryngau i achosion proffil uchel fel un o’r rhesymau pam.

Mae’r adroddiad llawn a chrynodeb gweithredol ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan Gweithredu dros Blant.