A A English | Cymraeg

Archif newyddion > 2014 > Mehefin

26.06.14

Meini prawf cymhwystra a fframwaith canlyniadau newydd ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, 26/06/14 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i’r meini prawf cymhwystra am ofal cymdeithasol yng Nghymru, a fframwaith canlyniadau newydd i ategu’r system newydd drwy fesur llesiant.


18.06.14

Adolygiad o rôl y Comisiynydd Plant, 18/06/14 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Dr Mike Shooter, Cadeirydd blaenorol Plant yng Nghymru ac yn arbenigwr mewn seiciatreg plant a phobl ifanc, yn arwain adolygiad annibynnol i rôl a swyddogaeth Comisiynydd Plant Cymru.


17.06.14

Cymru heb Dlodi? Cymerwch ran yn holiadur Sefydliad Bevan, 17/06/14 [C]

Mae Sefydliad Bevan, fel rhan o brosiect gan Sefydliad Joseph Rowntree i’r DU gyfan (www.jrf.org.uk ) wedi lansio arolwg ar-lein i gasglu barn cynifer o unigolion â phosibl. Mae’r arolwg yn gofyn am safbwyntiau am sut olwg fyddai ar Gymru heb dlodi. Y nod yw ymgysylltu ag amrediad eang o bobl yng Nghymru yn ystod yr wythnosau nesaf.


16.06.14

Rhaglen newydd i godi cyrhaeddiad yn ysgolion Cymru, 16/06/14 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen newydd i ymdrin ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.


09.06.14

Hawliau newydd i ofalwyr yn dod i rym yn Ebrill 2016, 09/06/14 [C]

Mae Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi datgan y bydd gan ofalwyr yng Nghymru yr un hawliau â’r person maent yn gofalu amdano, pan ddaw Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym ym mis Ebrill 2016.


04.06.14

Araith y Frenhines 2014, 04/06/14 [C/Ll/GI/A]

Mae’r Frenhines wedi gwneud ei haraith flynyddol gerbron dau Dŷ’r Senedd, gan nodi cynlluniau deddfwriaetholLlywodraeth y DU am y flwyddyn i ddod.