A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Digwyddiad achrededig

24 Oct 2018

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…

Lleoliad:
Casnewydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

24 Oct 2018

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 3 trwy Agored Cymru

Cwrs Deuddydd Bydd yr hyfforddiant deu-ddydd yn rhoi cyfle i…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

7 Nov 2018

LHDT a datblygiad plant

Cwrs Undydd  Mae’r cwrs undydd hwn yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc LHDT a’u perthynas â datblygiad plant. Bydd yn edrych ar faterion rhywioldeb ac adnabod rhywedd, a sut mae cefnogi plant, rhieni ac amgylcheddau proffesiynol. Nod y cwrs fydd meithrin hyder ymarferwyr a rheolwyr wrth ddelio gyda’r materion hyn.  Nodau’r cwrs:  Erbyn diwedd y cwrs bydd gan y cyfranogwyr fwy o wybodaeth a dealltwriaeth o’r materion hyn:  Datblygiad plant  Cyfnodau allweddol o’u geni hyd oedolaeth  Cyflymdra a dilyniant datblygiad…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

9 Nov 2018

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Tystebau “Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i…

Lleoliad:
Casnewydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

13 Nov 2018

Cyflwyniad i Hunan-niweidio a Hunanladdiad

Tystebau “Rwy’n teimlo’n fwy hyderus a grymus i fynd i’r…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

14 Nov 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

20 Nov 2018

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle

Cwrs Undydd Mae straen yn un o brif achosion absenoldeb…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

29 Nov 2018

Ecsbloetio Llinellau Sirol – Gangiau, Cyffuriau a Chymru

Cwrs Undydd Llinellau sirol yw term yr heddlu am gangiau…

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

4 Dec 2018

Camddefnyddio Sylweddau a Modelau ar gyfer Ymyrraeth

Cwrs Undydd “Wrth gyfeirio at broblem defnyddio cyffuriau, rydym ni’n…

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

6 Dec 2018

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Cwrs Hanner-dydd Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru…

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Page 1 of 3123