A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant a Gomisiynwyd

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu un o’r cyrsiau rydym ni’n eu hysbysebu ar gyfer eich tîm staff chi yn unig, neu os hoffech chi drafod y posibilrwydd o gomisiynu cwrs pwrpasol i fodloni angen hyfforddiant sydd wedi ei nodi, cysylltwch â’r Uned Hyfforddi. Gallai hyn olygu addasu cwrs presennol i ganolbwyntio ar grŵp penodol o blant neu bobl ifanc, mireinio’r cynnwys i sicrhau ei fod yn berthnasol i staff o wasanaeth penodol, neu o bosib datblygu cwrs hyfforddiant newydd.

Byddwn yn darparu hyfforddwr sydd â phrofiad manwl yn y maes perthnasol ynghyd â deunyddiau ac adnoddau manwl ar gyfer y cwrs er mwyn gwella’r hyn a ddysgir o’r diwrnod. Os gallwch chi ddarparu lleoliad mae hynny’n ffordd gost-effeithiol o gyflwyno pecyn hyfforddiant pwrpasol i dîm staff cyfan ar yr adeg ac yn y lleoliad sy’n diwallu eu hanghenion nhw orau.

Rydym wedi darparu hyfforddiant ar amrediad o bynciau gan gynnwys:

 • Ymlyniad
 • Awtistiaeth ac ASD
 • Meithrin Gwydnwch ymhlith Pobl Ifanc
 • Bwlio
 • Amddiffyn a Diogelu Plant (Sylfaenol ac Uwch)
 • E-Ddiogelwch
 • Lleihau Damweiniau Cartref
 • Goruchwyliaeth
 • Gweithio gyda Grwpiau
 • Gweithio gyda Dynion Arwyddocaol
 • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant, gan gynnwys Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM), Trais Anrhydedd a Phriodas dan Orfod

Dysgwch fwy am y mathau o hyfforddiant wedi ei gomisiynu y gallwn ni eu darparu drwy edrych ar yr enghreifftiau hyn o hyfforddiant wedi ei gomisiynu, neu drwy edrych ar y cyrsiau hyfforddiant yn adran Hyfforddiant Agored neu’r Archif Hyfforddiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am ein hyfforddiant wedi ei gomisiynu ffoniwch ni ar 029 2034 2434, neu llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n dod yn ôl atoch chi gyda mwy o wybodaeth.

Ffurflen Holi am Hyfforddiant wedi ei Gomisiynu