A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant a Gomisiynwyd

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu un o’r cyrsiau rydym ni’n eu hysbysebu ar gyfer eich tîm staff chi yn unig, neu os hoffech chi drafod y posibilrwydd o gomisiynu cwrs pwrpasol i fodloni angen hyfforddiant sydd wedi ei nodi, cysylltwch â’r Uned Hyfforddi. Gallai hyn olygu addasu cwrs presennol i ganolbwyntio ar grŵp penodol o blant neu bobl ifanc, mireinio’r cynnwys i sicrhau ei fod yn berthnasol i staff o wasanaeth penodol, neu o bosib datblygu cwrs hyfforddiant newydd.

Byddwn yn darparu hyfforddwr sydd â phrofiad manwl yn y maes perthnasol ynghyd â deunyddiau ac adnoddau manwl ar gyfer y cwrs er mwyn gwella’r hyn a ddysgir o’r diwrnod. Os gallwch chi ddarparu lleoliad mae hynny’n ffordd gost-effeithiol o gyflwyno pecyn hyfforddiant pwrpasol i dîm staff cyfan ar yr adeg ac yn y lleoliad sy’n diwallu eu hanghenion nhw orau.

Rydym yn darparu hyfforddiant ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys:

 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a Chynnydd a Wnaed
 • Damcaniaeth ac Arferion Ymlyniad: Ymateb i ymddygiad
 • Awtistiaeth ac Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig
 • Y Darlun Mawr: Deall Deddfwriaeth, Polisi a Rhaglenni Cymru
 • Datblygu Cadernid mewn Pobl Ifanc
 • Bwlio
 • Tlodi Plant
 • Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
 • Hawliau Plant a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • Creu Lleoedd Cyfeillgar i Bobl Drawsryweddol
 • Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol ym maes Diogelu Plant, gan gynnwys FGM, Trais ar sail Anrhydedd, a Phriodas dan Orfod
 • Dinasyddiaeth Ddigidol a Llesiant
 • Cam-drin Domestig a Phlant
 • Cyffuriau a Gangiau: Llinellau Sirol a Chamfanteisio Troseddol ar Blant
 • Sgiliau Goruchwylio Effeithiol
 • e-Ddiogelwch
 • e-Ddiogelwch ar gyfer rhai dan 8 oed
 • Digartrefedd a Thai
 • LGBT: Cefnogi Pobl Ifanc Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol
 • Cyfweld Ysgogiadol
 • Rhieni’n Camddefnyddio Sylweddau ac Effaith hynny ar Blant
 • Ymwybyddiaeth o Dlodi
 • Lleihau Damweiniau yn y Blynyddoedd Cynnar
 • Lleihau Damweiniau yn y Cartref
 • Diogelu a Chartrefi Gofal
 • Diogelu a’r Celfyddydau
 • Ymwybyddiaeth o Ddiogelu
 • Diogelu ar gyfer Person Dynodedig ac Arweinydd Diogelu Plant
 • Diogelu mewn Lleoliadau Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar
 • Diogelu ym maes Digartrefedd a Thai
 • Diogelu mewn Ysgolion, Colegau a Chanolfannau Hyfforddiant
 • Diogelu Lefel 2 – achrededig
 • Diogelu Lefel 3 – achrededig
 • Diogelu a Chwaraeon
 • Hunan-niweidio a Hunanladdiad: Cefnogi Pobl Ifanc
 • Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd
 • Camddefnyddio Sylweddau
 • Goruchwyliaeth
 • Cynorthwyo Rhieni i Amddiffyn eu Plant Ar-lein
 • Cefnogi Gofalwyr Ifanc
 • Sgyrsiau Beth sy’n Bwysig o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
 • Gweithio gyda Grwpiau
 • Gweithio gyda Gwrywod Arwyddocaol

Dysgwch fwy am y mathau o hyfforddiant wedi ei gomisiynu y gallwn ni eu darparu drwy edrych ar yr enghreifftiau hyn o hyfforddiant wedi ei gomisiynu, neu drwy edrych ar y cyrsiau hyfforddiant yn adran Hyfforddiant Agored neu’r Archif Hyfforddiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am ein hyfforddiant wedi ei gomisiynu ffoniwch ni ar 029 2034 2434, neu llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n dod yn ôl atoch chi gyda mwy o wybodaeth.

Ffurflen Holi am Hyfforddiant wedi ei Gomisiynu