A A English | Cymraeg

Y Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct)

Gall cael eich diswyddo fod yn brofiad straenus iawn, ond mae hefyd yn gallu cynnig cyfleoedd newydd.

Mae nifer o opsiynau y bydd angen i chi eu hystyried, yn cynnwys:

 • Chwilio am swydd newydd
 • Dychwelyd i astudio er mwyn diweddaru sgiliau neu gymwysterau
 • Newid gyrfa neu ail-hyfforddi
 • Gweithio oriau hyblyg – rhan amser, gwaith shifftiau, rhannu swydd neu weithio o’ch cartref
 • Gweithio i chi eich hun
 • Gwirfoddoli, i gasglu profiad defnyddiol
 • Symud i ardal newydd i gael hyd i waith 

Pwy sy’n gallu helpu?

Rhaglen o gyllid ar gyfer hyfforddiant yw’r Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct), sy’n cael ei darparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru sy’n wynebu cael eu diswyddo.

Gallwch dderbyn dyfarniad hyfforddi o hyd at £1,500 i’ch helpu i sicrhau’r sgiliau y mae eu hangen arnoch i gael swydd. Gallwch hyfforddi wrth chwilio am swydd, neu gallwch fynd ar gyrsiau i sicrhau’r sgiliau angenrheidiol, hyd yn oed os ydych chi’n bwriadu bod yn hunangyflogedig.

Pwy sy’n gymwys?

Mae cefnogaeth o dan y cynllun ReAct ar gael i unigolion sydd:

 • Wedi cael eu gwneud yn ddi-waith yn ystod y chwe mis diwethaf o ganlyniad i ddileu swyddi, sy’n ddi-waith ar hyn o bryd, ac sydd heb fod mewn cyflogaeth barhaus am chwe wythnos neu fwy ers cael eu diswyddo; neu
 • Sydd wedi cael rhybudd eu bod i’w diswyddo; ac
 • Sydd heb ddilyn unrhyw hyfforddiant a ariannwyd yn gyhoeddus ers cael eu diswyddo, gan gynnwys y gyfres o raglenni dysgu seiliedig ar waith 

Beth sydd ar gael?

Mae tair elfen i ReAct:

 • Cefnogaeth Recriwtio a Hyfforddi
 • Dyfarniad Disgresiynol – Hyfforddiant Galwedigaethol
 • Dyfarniad Disgresiynol – Cefnogaeth Ychwanegol 

Mae cefnogaeth ar gael i ymgeiswyr gynyddu eu sgiliau a dileu rhwystrau i ddysgu neu ddychwelyd i’r gwaith. Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn darparu’r cyfle gorau posibl i gael hyd i gyflogaeth newydd, bydd angen i Gyrfa Cymru asesu anghenion hyfforddi pob ymgeisydd. Bydd Gyrfa Cymru hefyd yn rhoi cyngor ar gyrsiau hyfforddi a lleoliadau hyfforddi addas.

O dan y rhan hon o’r cynllun, mae’r gefnogaeth ariannol ganlynol ar gael:

 • 100% o’r costau hyfforddi i gaffael sgiliau newydd (hyd at uchafswm o £1,500)
 • Help tuag at gost teithio i gyrsiau hyfforddi
 • Costau llety dros nos, lle bo hynny’n briodol
 • Cyfraniad at gostau gofal plant wrth hyfforddi (bydd cyfyngiadau ac amodau’n berthnasol)
 • Help eithriadol gyda chost cyfarpar i unigolion sydd ag anhawster dysgu, anabledd, neu gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar waith

Mae rhagor o wybodaeth am ReAct ar gael o’ch swyddfa Gyrfa Cymru leol neu drwy ffonio ein llinell gymorth rhadffôn ar 0800 100 900.

Sut gall Plant yng Nghymru helpu?

Fel darparwr hyfforddiant cenedlaethol, mae Plant yng Nghymru yn falch o gyhoeddi y bydd croeso i gynrychiolwyr sy’n derbyn cyllid ReAct ar ei gyrsiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Hannah Sharp, Cynorthwy-ydd Gweinyddol, ar 029 2034 2434 neu anfonwch e-bost i hannah.sharp@childreninwales.org.uk

Cymerwyd yr wybodaeth o www.gyrfacymru.com