A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

29 Nov 2018

Ecsbloetio Llinellau Sirol – Gangiau, Cyffuriau a Chymru

Cwrs Undydd Llinellau sirol yw term yr heddlu am gangiau…


20 Nov 2018

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle

Cwrs Undydd Mae straen yn un o brif achosion absenoldeb…


14 Nov 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


13 Nov 2018

Cyflwyniad i Hunan-niweidio a Hunanladdiad

Tystebau “Rwy’n teimlo’n fwy hyderus a grymus i fynd i’r…


9 Nov 2018

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Tystebau “Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i…


7 Nov 2018

LHDT a datblygiad plant

Cwrs Undydd  Mae’r cwrs undydd hwn yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc LHDT a’u perthynas â datblygiad plant. Bydd yn edrych ar faterion rhywioldeb ac adnabod rhywedd, a sut mae cefnogi plant, rhieni ac amgylcheddau proffesiynol. Nod y cwrs fydd meithrin hyder ymarferwyr a rheolwyr wrth ddelio gyda’r materion hyn.  Nodau’r cwrs:  Erbyn diwedd y cwrs bydd gan y cyfranogwyr fwy o wybodaeth a dealltwriaeth o’r materion hyn:  Datblygiad plant  Cyfnodau allweddol o’u geni hyd oedolaeth  Cyflymdra a dilyniant datblygiad…


24 Oct 2018

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 3 trwy Agored Cymru

Cwrs Deuddydd Bydd yr hyfforddiant deu-ddydd yn rhoi cyfle i…


24 Oct 2018

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Cwrs hanner dydd Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu…


15 Oct 2018

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…


12 Oct 2018

Camddefnyddio Sylweddau gan Rieni (PSM)

Cwrs Undydd Bydd ymarferwyr yn caffael sgiliau ar gyfer delio…