A A English | Cymraeg

Gweithdai Blynyddoedd Cynnar 2017

Gweithdai

  • Dewisiadau Gweithdy

    Dewiswch pa weithdy yr hoffech ei fynychu ar y diwrnod trwy ddewis 'Sesiwn Un' neu 'Sesiwn Dau', os gwelwch yn dda. Os nad ydych am fynychu'r gweithdy yn gyffredinol, dewiswch 'Naill ai'.
  • Mae angen i bawb ohonom ddeall ein rôl yn cynnal ymlyniad oddi mewn i deuluoedd. Mae angen hefyd i ni fedru defnyddio’r agweddau hynny ar greu cwlwm perthynas wrth feithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda phlant yn ein gwaith ein hunain. Bydd y gweithdy’n rhoi sylw yn gryno i ystyr ymlyniad, ei wahanol ffurfiau, a beth sy’n cryfhau neu’n lleihau ei hyfywedd. Bydd y gweithdy’n mynd ymlaen i archwilio’r anawsterau ymlyniad a chreu perthynas sy’n dod i’r amlwg, ac yn cynnig strategaethau i’w rhannu gyda rhieni a gofalwyr i gyfoethogi eu hymwneud â’u plant. Bydd hefyd yn cynnig amrywiaeth o sgiliau a dulliau gweithredu i’r rhai sy’n bresennol, i’w defnyddio wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anawsterau ymlyniad yn eu hanes.
  • Mae dull gweithredu adferol yn ethos ac yn sylfaen o werthoedd ar gyfer gweithio gyda phobl, yn hytrach nag iddynt, neu ar eu cyfer. Y nod yw creu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd. Mae bod yn adferol yn golygu credu mai’r bobl sy’n dioddef yr effaith fwyaf uniongyrchol yn eu sgîl sydd yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau a datrys gwrthdaro. Mae’r sgiliau’n cynnwys technegau cyfiawnder adferol mwy ffurfiol fel cynadledda, ond yn ymestyn i arferion syml o ran ymgysylltu, ymyrraeth gynnar, ataliaeth ac ymateb. Dengys tystiolaeth yn gyson fod modd cymhwyso dulliau gweithredu adferol yn llwyddiannus i ymdrin ag ystod eang o flaenoriaethau strategol ac anghenion mewn meysydd allweddol, gan gynnwys cyfiawnder troseddol, addysg, cymunedau, gwasanaethau plant a gofal cymdeithasol. Mae’r canlyniadau’n cynnwys mwy o ddatgeliadau, gwell ymgysylltiad rhwng teuluoedd a staff, gan gynnwys cynnal sgyrsiau anodd yn llwyddiannus, gwell presenoldeb a chyrhaeddiad a sicrhau bod gan rieni a gofalwyr sgiliau gwrando a datrys gwrthdaro gwell gyda phlant ac oedolion. Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn yn cyflwyno beth yw dull gweithredu adferol a sut mae’n cael ei ddefnyddio mewn bywyd go iawn, gydag enghreifftiau ymarferol o waith blynyddoedd cynnar yn Ysgol Feithrin Tremorfa. Er enghraifft, rhannu’r gwaith llwyddiannus, llawn boddhad a gyflawnwyd drwy ymgysylltu â’r plentyn, y staff a’r rhiant/gofalwr. Byddwn yn archwilio’r strategaeth a ddefnyddiwyd i greu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd gyda’r plant ifanc ac aelodau eraill o’r gymuned. Bydd hynny’n cynnwys datblygu diwylliant adferol, hyfforddiant proffesiynol i’r staff, disgwyliadau staff, plant a theuluoedd, a’r sgiliau a’r technegau a ddefnyddir gyda’r plant ifanc. Bydd y gweithdy’n edrych ar sut mae Ysgol Feithrin Tremorfa wedi dechrau rhoi dull gweithredu adferol ar waith trwy rannu technegau a phrofiadau o’u taith.
  • Nod y gweithdy hwn yw cyflwyno problemau iechyd meddwl amenedigol ac amlygu gwasanaethau ac ymchwil NSPCC sy’n ceisio cefnogi rhieni a lleihau’r effaith ar blant. Trwy dasgau rhyngweithiol a chreadigol, bydd y cynadleddwyr yn cael cyfle i archwilio’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth eu hunain o broblemau iechyd meddwl mamol a phwysigrwydd y 1,000 diwrnod cyntaf ym mywyd plentyn. Gofynnir i’r cynadleddwyr ystyried sut gallwn ni wella’r gefnogaeth i famau a theuluoedd yng Nghymru sy’n wynebu problemau iechyd meddwl mamol.
  • Mae Helen Clifford yn artist sefydledig ar ei liwt ei hun, ac yn arddangos ei gwaith yn y Deyrnas Unedig a thramor. Mae wedi gweithio’n helaeth fel artist sy’n addysgu, gan gynnwys datblygu strategaethau creadigol ar gyfer meithrinfeydd Dechrau’n Deg ledled Caerdydd, gweithio ar brosiectau a gweithdai pontio’r cenedlaethau gyda’r henoed a rhieni a phlant blynyddoedd cynnar, a hwyluso prosiectau mewn meithrinfeydd sy'n cefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gyda phwyslais ar iechyd a llesiant. Nod ei hymyriadau dan arweiniad Artist yw datblygu hyder a gallu creadigol. Yn y gweithdy hwn, bydd Helen yn arwain gweithdy rhyngweithiol ymarferol, sy’n canolbwyntio ar broses greadigol gyffyrddol benodol, ar yr un pryd â hybu deialog hanfodol, datrys problemau, a hybu hyder a dealltwriaeth yng nghyd-destun dysgu sy’n troi o gwmpas y plentyn.
  • Mae pryder cynyddol ynghylch iechyd meddyliol a chorfforol plant. Ar yr un pryd, mae tystiolaeth gynyddol ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol ac ymchwilwyr bod chwarae’n gwneud cyfraniad pwysig i ffitrwydd a llesiant plant. Mae chwarae’n cynnwys nodweddion penodol sy’n rhoi cyfle i blant roi cynnig ar strategaethau ac atebion newydd i heriau, a hynny mewn sefyllfa gymharol ddiogel. Mae chwarae’n hyrwyddo hyblygrwydd corfforol ac emosiynol trwy ymarfer ymddygiad a sefyllfaoedd newydd ac annisgwyl. Mae’n rhoi cyfle i blant addasu eu hymddygiad i ymateb i heriau eu hamgylchedd, ac i newid yr amgylchedd hwnnw ei hun, dros amser. Mae chwarae yn fecanwaith allweddol ar gyfer datblygu gwydnwch a delio gyda straen a phryder. Mae’n darparu strategaethau effeithiol ar gyfer delio gydag ansicrwydd ac yn cyfrannu at iechyd corfforol a meddyliol da. Er bod manteision chwarae i blant yn sylweddol ac yn eang, a bod effeithiau hynny i’w teimlo ymhell i oedolaeth, mae chwarae’n rhan hanfodol o blentyndod, ac mae plant yn gosod gwerth mawr ar gael digon o leoedd ac amser i chwarae. Bydd y gweithdy hwn yn trafod sut mae chwarae yn cynnal creadigrwydd, llesiant a gwydnwch. Bydd y cynadleddwyr yn archwilio sut gall oedolion gefnogi plant i feithrin gwydnwch trwy chwarae, gartref ac mewn lleoliadau trwy annog dewis ac annibyniaeth a sicrhau mynediad i amgylchedd chwarae cyfoethog.