A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru

Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru (ECPN Cymru) yw’r glymblaid genedlaethol dros dlodi plant yng Nghymru.

Mae ECPN Cymru yn glymblaid o bryder sy’n canolbwyntio ar ddileu tlodi plant yng Nghymru, a gaiff ei chyd-drefnu a’i rheoli o ddydd i ddydd gan Plant yng Nghymru. Mae ei grŵp llywio yn cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o’r sectorau gwirfoddol a statudol ac mae gan y Rhwydwaith aelodaeth gefnogol gynyddol o groestoriad eang o asiantaethau.

Mae ECPN Cymru, sydd ar waith ers 2001, yn cefnogi gweledigaeth y Llywodraeth na ddylai unrhyw blentyn yng Nghymru fod yn byw mewn tlodi erbyn 2020, ac mae’n gweithio i gyflawni hyn drwy

  •  Ddealltwriaeth gyhoeddus a phroffesiynol well o dlodi plant yng Nghymru Cefnogaeth gyhoeddus a phroffesiynol dros fesurau i drechu tlodi plant
  • Sicrhau bod polisïau ar waith ar bob lefel Llywodraeth (leol, y Cynulliad a San Steffan), sy’n cyfrannu at ddileu tlodi plant yng Nghymru.

Grŵp Llywio

Mae’r Rhwydwaith yn cael ei gefnogi gan Grŵp Llywio sy’n cwrdd pedair gwaith y flwyddyn ac yn cytuno ar flaenoriaethau cyffredin ar gyfer y Rhwydwaith.   Mae’r cyfarfodydd yn cynnig cyfle i rannu gwybodaeth a hysbysrwydd, archwilio cyfleoedd gweithio ar y cyd a chasglu tystiolaeth am gynnydd ar ystyriaethau presennol o fewn y maes.  Mae’r Grŵp Llywio yn cwrdd yn rheolaidd â Gweinidogion a swyddogion perthnasol Llywodraeth Cymru.

Mae aelodau’r Grŵp Llywio yn cynnwys Barnardo’s Cymru, Plant yng Nghymru, Achub y Plant Cymru, NEA Cymru, Gweithredu dros Blant, NSPCC Cymru, WLGA (sylwedyddion), Cyngor ar Bopeth, Oxfam Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Shelter Cymru, Ymddiriedolaeth Buttle, Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru, TUC Cymru (sylwedyddion), Cymorth i Fenywod Cymru, Partneriaeth Mudwyr Cymru a Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru (sylwedyddion).

Gweithgareddau

Mae ECPN Cymru wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau, ymatebion i ymgynghoriadau a phapurau briffio y mae modd eu lawrlwytho o adran Adnoddau y wefan hon.

Grŵp Cefnogwyr

Mae Plant yng Nghymru, ar ran ECPN Cymru, yn cynhyrchu bwletin gwybodaeth misol sy’n amlygu’r holl newyddion a pholisi diweddaraf mewn perthynas â phlant a theuluoedd sy’n dioddef oherwydd tlodi.

Manylion Cyswllt

I dderbyn y bwletin gwybodaeth misol ac ymuno â’r rhestr gefnogwyr, llenwch y ffurflen isod, neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch  â Cheryl Martin, Swyddog Datblygu – Tlodi Plant, ffôn: 029 2034 2434,  e-bost: cheryl.martin@childreninwales.org.uk.

Ffurflen gofrestru i'r Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau