A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Cydlynwyr Rhianta

Mae’r rhwydwaith hwn yn rhoi cyfle i’r sawl sydd â rôl strategol a chydlynu dros rianta yn eu hawdurdod lleol gyfle i gwrdd i rannu profiadau a phryderon ac archwilio strategaethau ac ymagweddau.  Cafodd ei sefydlu yn 2007 gan hwyluso cysylltiadau rhwng cydweithwyr mewn awdurdodau gwahanol er mwyn rhannu adnoddau, arfer da a chyfleoedd hyfforddiant.  Amcanion y fforwm yw:

  • Hyrwyddo egwyddorion rhianta positif a gwerthoedd ac egwyddorion gweithio gyda rhieni, fel y’u hamlinellir yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith gyda Rhieni
  • Ffocws ar ganlyniadau, gan nodi’r gwersi o drafodaethau yn y cyfarfodydd a’r effeithiau posibl
  • Rhannu gwybodaeth am yr ymchwil ddiweddaraf, datblygiadau arfer a chyfleoedd hyfforddiant yn ystod y cyfarfodydd, drwy wahodd gwesteion a siaradwyr, a rhwng cyfarfodydd
  • Nodi gweithgareddau penodol neu gynllun gwaith bras i ddarparu ffocws am drafodaethau yn y cyfarfodydd
  • Mynnu’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd a mentrau newydd
  • Gwerthfawrogi cyfraniad pob aelod y grŵp drwy ddarparu amgylchedd o barch cilyddol am y cyfnewid syniadau a safbwyntiau a gwerth gwaith pobl eraill ym maes rhianta
  • Sicrhau bod cyfathrebu rhwng aelodau’r grŵp yn cael ei hwyluso rhwng cyfarfodydd lle bo’n briodol a bod aelodau’r grŵp yn cael eu grymuso gan y grŵp.

Mae’r grŵp yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn.  Cynhelir y cyfarfodydd yn Llandrindod neu Gaerdydd drwy drefniant blaenorol y grŵp.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y grŵp hwn yn gaeëdig, a dim ond ar gael i’r sawl sy’n arwain cymorth rhianta a/neu y mae ganddynt rôl strategol neu gydlynu o fewn eu hawdurdod lleol.

Manylion Cyswllt

Am ragor o wybodaeth am y Rhwydwaith Cydlynwyr Rhianta, cysylltwch â: Geraldine Murphy, Swyddog Datblygu Cymorth i Deuluoedd, Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, ffôn: 029 2034 2434, e-bost: geraldine.murphy@childreninwales.org.uk .

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau