A A English | Cymraeg

Fforwm Darparu Gwasanaethau Integredig

Cafodd y Fforwm Darparu Gwasanaethau Integredig ei sefydlu yn 2009 i edrych ar ddatblygiad gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol ledled Cymru gyda golwg ar rannu hysbysrwydd, gwybodaeth ac arfer da. Ei Gylch Gorchwyl yw:

  • Galluogi rhannu gwybodaeth ledled Cymru o ran datblygiad ymyrraeth gynnar yn enwedig mewn perthynas â defnydd y Fframwaith Asesu Cyffredin a’r broses Tîm o Amgylch y Plentyn / Tîm o Amgylch y Teulu.
  • Cynnig cymorth cymheiriaid i’r rheolwyr hynny sy’n ymwneud â’r meysydd uchod wrth ddatblygu gwasanaethau lleol.
  • Rhannu arfer da ledled Cymru i sicrhau bod gwasanaethau safon uchel yn cael eu cynnig i’r plant a theuluoedd sy’n byw yng Nghymru.
  • Hybu defnydd ymyrraeth gynnar a dulliau ataliol o weithio ledled Cymru.
  • Hyrwyddo gwaith trawsffiniol effeithlon ac effeithiol ledled Cymru i gyflawni gwasanaeth safonedig wrth amlygu canlyniadau a dangosyddion perfformiad positif.
  • Hyrwyddo a datblygu cysylltiadau ledled Cymru yn natblygiad y Tîm o Amgylch y Teulu.
  • Gweithredu swyddogaeth adrodd i Uwch Swyddogion o fewn y priod Awdurdodau Lleol er mwyn sicrhau bod unrhyw argymhellion arfer da  yn cael eu codi a’u hadrodd.
  • Amlygu unrhyw faterion, pryderon a rhwystrau sy’n codi wrth ddatblygu’r Tîm o Amgylch y Teulu ledled Cymru.
  • Galluogi rhannu dogfennaeth ac offer asesu perthnasol sy’n cael eu defnyddio’n lleol.
  • Bod yn fecanwaith i fwydo gwybodaeth am ddatblygiad y Tîm o Amgylch y Teulu ledled Cymru i Lywodraeth Cymru.

 

Mae’r fforwm yn cwrdd pedair gwaith  flwyddyn.  Mae’r cyfarfodydd, sy’n cael eu cynnal yn Saesneg, yn cael eu defnyddio i drafod materion o bryder cyffredin.  Mae’r rhain wedi cynnwys materion fel protocolau rhannu gwybodaeth, trothwyon am ymyrraeth gwasanaeth cymdeithasol ac offer y pellter a deithiwyd.  Mae siaradwyr sy’n arbenigo ar wahanol faterion yn cael eu gwahodd i fynychu’r cyfarfodydd.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y fforwm ar agor dim ond i weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â sefydlu neu gynnal y Tîm o Amgylch y Teulu yn eu hawdurdod lleol.  Mae cynrychiolwyr is-adran Cymorth i Deuluoedd Llywodraeth Cymru yn mynychu’r cyfarfodydd.

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am y Fforwm Darparu Gwasanaethau Integredig cysylltwch â: Cath Lewis, Swyddog Datblygu (Plant Anabl), ffôn: 029 20342434, e-bost: catherine.lewis@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau