A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Ymlyniad Cymru

Attachment Network Wales

Deilliodd Rhwydwaith Ymlyniad Cymru o gynhadledd ar ymlyniad a thrawma yn y blynyddoedd cynnar, Newid Patrymau; Newid y Dyfodol, a gafodd ei chynnal yn Nhachwedd 2010. Cymerodd amrediad o gyrff, academyddion, ymarferwyr, gwneuthurwyr polisi a defnyddwyr gwasanaeth ran a nodwyd yr angen i ddatblygu rhwydwaith yng Nghymru i hybu cyfleoedd i wella gwybodaeth a dealltwriaeth yn ogystal â rhannu gwersi ac arfer da a chodi ymwybyddiaeth.

Mae gan y rhwydwaith aelodau o ystod eang o ddisgyblaethau gan gynnwys unigolion, rhieni maeth/mabwysiadol, academyddion, therapyddion, cwnselwyr, gweithwyr cymdeithasol, seicolegwyr, a gweithwyr gofal plant.

Nodau’r rhwydwaith

Nod y rhwydwaith yw hyrwyddo dealltwriaeth o bwysigrwydd ymlyniad wrth greu canlyniadau gwell i blant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd; drwy hyfforddiant, ymchwil, lobio a gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ar lefel polisi yn ogystal â lefel ymarfer.

Mae rhwydweithio ffurfiol ac anffurfiol yn ganolog i’r ffordd mae’r rhwydwaith yn gweithredu. Mae’r rhwydwaith yn rhoi cyfleoedd i’w aelodau archwilio a rhannu profiadau o fyw a gweithio ym maes ymlyniad gyda phlant ac oedolion o bob oedran. Mae’r rhwydwaith ffurfiol yn cynnwys cymryd rhan mewn digwyddiadau hyfforddiant a chynadleddau y gall aelodau gyfrannu atynt a’u mynychu. Mae aelodau’n cael cyfrannu at ddatblygiad polisi lleol a chenedlaethol a datblygiad ymarfer. Mae’r rhwydwaith yn edrych ar ffyrdd o annog a hwyluso ymchwil yng Nghymru.

Cysylltwch â’r rhwydwaith

Facebook: https://www.facebook.com/Attachment-Network-Wales-651648991545114/

E-bost: attachmentnetworkwales@outlook.com

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau