A A English | Cymraeg

Rhianta a Chymorth i Deuluoedd

Mae rhianta’n weithgaredd syn cael gan y sawl sy’n magu plant. Mae hyn yn cynnwys mamau a thadau, gofalwyr maeth a rhieni mabwysiadol, llys-rieni, a neiniau a theidiau.  Mae awdurdodau lleol hefyd yn gweithredu’n rhieni corfforaethol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd yn eu gofal.  Mae llawer o ffyrdd o gefnogi teuluoedd i fagu eu plant.  Mae cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth amserol, gweithredu ymarferol ac ataliol a rhwydwaith o gymorth rhianta a pherthnasau yn gallu bod yn hanfodol wrth helpu rhai teuluoedd i ymdopi.

Mae rhianta positif yn barchus i fuddiannau gorau a hawliau plant, ac yn allweddol i ganlyniadau llwyddiannus ar gyfer plant. Mae Plant yng Nghymru yn cefnogi rhianta positif sy’n ymwneud â dangos i blant sut i ymddwyn mewn ffyrdd sy’n dderbyniol i’w rhieni ac eraill.  Mae rhianta positif yn helpu plant i ddeall sut a pham dylent ymddwyn mewn sefyllfaoedd gwahanol a thrwy eu canmol a’u gwybrwyo pan fyddant yn ymddwyn yn dda.

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn cefnogi rhieni a theuluoedd fel rhan allweddol o’n gwaith am flynyddoedd lawer, ac mae gennym staff pwrpasol sy’n gwneud y gwaith hwn ers 2002.

Mae gwaith presennol Plant yng Nghymru yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Darparu hyfforddiant i amrediad o weithwyr proffesiynol
  • Trefnu seminarau, cynadleddau a digwyddiadau eraill sy’n rhannu ymchwil, polisi ac arfer da
  • Darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer y gweithlu rhianta
  • Darparu cyfleoedd i gyfnewid ymarfer a gwybodaeth trwy ein Rhwydwaith Cydlynwyr Rhianta
  • Hyrwyddo dulliau o rianta positif
  • Hyrwyddo defnydd y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith gyda Rhieni

Am ragor o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn, cysylltwch â: Anna Westall, Swyddog Datblygu Cymorth i Deuluoedd, Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, ffôn: 029 2034 2434, e-bost: anna.westall@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau