A A English | Cymraeg

Cyfnewidfa Iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal

Cafodd y fforwm hwn ei sefydlu yn 2005 i gefnogi datblygiad polisi mewn perthynas ag iechyd plant sy’n derbyn gofal.  Mae aelodau’r grŵp yn rhannu arfer, profiad a gwybodaeth gyda’r nod pennaf o hyrwyddo a gwella iechyd plant sy’n derbyn gofal oddi wrth awdurdodau lleol a’r sawl sy’n gadael gofal.  Mae’r Grŵp yn cael ei gyd-drefnu a’i reoli gan Plant yng Nghymru.

Cylch Gorchwyl y grŵp yw:

 •  Hwyluso cyfnewid gwybodaeth ar draws sectorau yn enwedig rhwng iechyd, gofal cymdeithasol a’r sector anstatudol.
 • Cyd-drefnu ac adolygu polisi ac arfer presennol perthnasol ar sail Cymru gyfan fel y maent yn effeithio ar iechyd plant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal.
 • Chwilio am gyfleoedd am lobio ar y cyd a/neu waith ymgyrchu ar y cyd.
 • Meithrin cysylltiadau â rhwydweithiau Cymru gyfan perthnasol eraill.
 • Darparu cyfle i rannu gwybodaeth, profiadau a syniadau.

Mae aelodaeth y grŵp yn cynnwys gweithwyr proffesiynol a chynrychiolwyr cyrff a/neu grwpiau â diddordeb y mae ganddynt gyfrifoldeb clir dros hybu iechyd plant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal. Mae disgwyl i bob aelod y grŵp allu cyfrannu at ddatblygiad y Gyfnewidfa a gweithio yn y cyd-destun Cymreig.

Mae’r gynrychiolaeth yn cynnwys

 • Cymdeithas Brydeinig Grŵp Meddygol Mabwysiadu a Meithrin
 • Fforwm Nyrsiau Arbenigol Plant sy’n Derbyn Gofal Cymru
 • Rhwydwaith Gadawyr Gofal
 • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Plant yng Nghymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru – Diogelu
 • Grŵp Cymru Gyfan Nyrsiau a Enwir
 • Rhwydwaith Clinigol Diogelu Plant
 • Byrddau Iechyd Lleol
 • Lleisiau o Ofal
 • Y Rhwydwaith Meithrin
 • Cyrff Plant y Trydydd Sector – Gweithredu dros Blant, NSPCC ac NYAS Cymru

 

Manylion Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am Gyfnewidfa Iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal,  cysylltwch â: Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, ffôn: 029 20342434, e-bost: Sean.Oneill@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau