A A English | Cymraeg

Ymwneud yn Fwy â Gofal Cymdeithasol

Mae Plant yng Nghymru ar hyn o bryd yn datblygu prosiect Cymru gyfan a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Maent yn gweithio â phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cynorthwyo. Mae hon yn bartneriaeth brosiect gyda phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol i ddatblygu cyfres o ganllawiau arfer da i hysbysu pobl ifanc yn well a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n uniongyrchol â nhw. Mae’r ffocws cychwynnol wedi bod ar iechyd a lles. Mae ymgynghoriad â phobl ifanc wedi dechrau a fydd yn llywio datblygiad y gwaith.

Gyda gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru), mae’n amser hollbwysig i ystyried effaith hyn a rhannu’r arfer orau i sicrhau y cadarnheir hawliau plant dan y CCUHP.

Os hoffech wybod mwy am y prosiect neu gyfranogi i’n gwaith cysylltwch ag Emma Sullivan (Swyddog Datblygu) am ragor o wybodaeth.

Emma.Sullivan@childreninwales.org.uk 02920 342434

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau