A A English | Cymraeg

Prosiect Cynnwys Teuluoedd

Print

Rheolodd Plant yng Nghymru Brosiect Cynnwys Teuluoedd rhwng 2011-2014. Gweithiodd y prosiect gyda theuluoedd lloches, ffoaduriaid a mudwyr, cymunedau a gweithwyr proffesiynol i amddiffyn a diogelu plant yn y teuluoedd hawdd eu niweidio hyn. Cododd ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu plant, trwy helpu teuluoedd i integreiddio’n well mewn cymunedau yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys hybu dulliau rhianta positif er mwyn gwella rhianta a chyfathrebu o fewn teuluoedd, a chadw plant yn ddiogel yn eu hamgylchedd cartref.

Drwy weithio gyda’r teuluoedd a chymunedau hyn, cynyddodd Plant yng Nghymru ddealltwriaeth o rôl hanfodol teuluoedd yn niogelwch, addysg, iechyd a datblygiad eu plant, ac o’r gyfraith ac arfer amddiffyn plant yng Nghymru. Cyflawnwyd hyn drwy waith allgymorth gyda grwpiau cymunedol ar ffurf sesiynau grŵp anffurfiol, gweithdai a seminarau wedi eu hanelu at deuluoedd, cyrff y gymuned ffoaduriaid a gweithwyr proffesiynol. Hefyd gweithiodd y prosiect gyda gweithwyr proffesiynol, ymarferwyr, sefydliadau addysg uwch a grwpiau cymunedol i lywio ymarfer a hybu cydlyniant cymdeithasol drwy weithio gyda theuluoedd a chymunedau ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr.

I gydategu gwaith y prosiect, datblygodd Plant yng Nghymru wefan sy’n cynnwys amrediad cynhwysfawr o adnoddau ar-lein a rhai i’w lawrlwytho, rhai ohonynt yn aml-ieithog, i gefnogi’r gwaith ar ofal ac amddiffyniad plant mewn teuluoedd ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr. Mae’r rhain i’w gweld ar wefan y prosiect yn: www.includingfamilies.org.uk.

Mae’r wefan aml-ieithog hon yn trafod amrediad o bynciau fel diogelwch plant, rhianta, disgyblaeth, addysg ac iechyd a gofal cymdeithasol i gymunedau ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr am ymwybyddiaeth ddiwylliannol, rhianta dau-ddiwylliannol ac ystyriaethau diwylliannol amddiffyn plant, ac adran ar gyfer y cymunedau a’r cyhoedd, sy’n esbonio’r amrywiol dermau sy’n cael eu defnyddio mewn perthynas â phoblogaethau mudwyr, ac ymdrin â’r mythau sydd ynghlwm wrth geiswyr lloches a ffoaduriaid a hybu integreiddiad a chydlyniant cymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, e-bostiwch info@childreninwales.org.uk.

 

dreamstimefree_124930 (1)

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau