A A English | Cymraeg

Grŵp Monitro CCUHP Cymru

Cynghrair genedlaethol o gyrff anllywodraethol ac asiantaethau academaidd yw Grŵp Monitro CCUHP Cymru. Mae’r grŵp yn gyfrifol am fonitro a hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng Nghymru.  Sefydlwyd y Grŵp Monitro CCUHP yn 2002 ac ers Mai 2016, fe’i hyrwyddir gan Blant yng Nghymru. Bu’r Grŵp yn gweithio gyda Phwyllgor y CU ar Hawliau’r Plant a chyflwynodd adroddiadau cymdeithas sifil er mwyn hysbysu Archwiliadau olynol Gwladwriaethau sy’n Bartïon i’r DU.

Nodau Grŵp Monitro CCUHP Cymru yw

 • Gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau bod y gwaith o fonitro’r CCUHP yng Nghymru’n cael ei gysylltu’n effeithiol.
 • Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu dangosyddion i gyfrannu at yr amcan uchod.
 • Monitro gweithrediad y CCUHP yng Nghymru drwy gasglu gwybodaeth drwy waith ymchwil a chofnodi materion.
 • Hyrwyddo’r Confensiwn Hawliau Plant (CHP), Arsylwadau cloi ac argymhellion adroddiad y Grŵp Monitro i’r CU
 • Gweithio i sicrhau y gwnaed trefniadau i gyflwyno adroddiadau’n effeithiol i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn drwy gael Llywodraeth Cymru, plant, pobl ifanc, a chyrff anllywodraethol i weithio gyda’i gilydd yn y broses hon.
 • Annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau monitro ac adrodd.
 • Adnabod cyfleoedd i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar weithredu’r CCUHP.
 • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd, yn enwedig plant a phobl ifanc o waith y CCUHP
 • Rhannu gwybodaeth a hyrwyddo rhwydweithiau yng Nghymru sy’n ymwneud â’r CCUHP.
 • Sicrhau bod Cymru’n cael ei chynrychioli mewn fforymau a digwyddiadau ledled y DU sy’n ymwneud â’r CCUHP.

Mae aelodau’r Grŵp Monitro’n gynrychiolwyr o sefydliadau anllywodraethol ac academyddion, ac fe’u henwebu ganddynt.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd aelodau’n ystyried gwahodd cynrychiolwyr o sefydliadau eraill (fel pobl nad ydynt yn aelodau) i gyfarfod, neu fynd i ran o gyfarfod.

Gweithgareddau

O dro i dro, mae Grŵp Monitro CCUHP Cymru’n cynhyrchu nifer o adroddiadau, ymatebion i ymgynghoriadau a briffiau y mae modd eu lawrlwytho o Adran Adnoddau’r wefan hon.  Mae’r rhain yn cynnwys

Adroddiad Cyfunol ynghylch yr Argymhellion i Gymru o’r

 1.  Sylwadau Cloi ar Bumed Adroddiad Cyfnodol Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (Gorffennaf 2016);
 2.  Adroddiad Cymdeithas Sifil Prydain Fawr i Bwyllgor y CU: Cwestiynau a Awgrymir ac Argymhellion i’w gofyn i’r Gwladwriaethau sy’n Bartïon a llywodraethau datganoledig (Mai 2016) ac
 3. Adroddiad Grŵp Monitro CCUHP i Bwyllgor y CU (Gorffennaf 2015).

Yn ychwanegol, gellir cyrchu gweithgareddau activities published Grwp Monitro CCUHP cyn 2014 a gwybodaeth berthnasol ar y CCUHP ar adrannau perthnasol gwefan Hawliau Plant yng Nghymru.

Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am Grŵp Monitro CCUHP yng Nghymru, cysylltwch â Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, sean.oneill@childreninwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau