A A English | Cymraeg

Grŵp Cyfnewid Arfer Plant a Theuluoedd (De Cymru)

Cafodd rhwydwaith ei sefydlu ym 1997 (yr enw blaenorol arno oedd y Gyfnewidfa Ymarfer Hawliau Plant) mewn ymateb i’r angen i ymarferwyr o bob rhan o Gymru gwrdd i rannu arfer da a datblygu gwaith mewn perthynas â chyfranogiad a hawliau plant.

Mae’r rhwydwaith wedi datblygu i ddod yn fwy ymatebol i faterion lleol, gan geisio gweithio’n lleol gyda phartneriaid i gyflwyno digwyddiadau sy’n hysbysu’r aelodau am bolisi, arfer effeithiol a gwaith cysylltiedig. Os hoffech chi weld un o ddigwyddiadau Cyfnewidfa Arfer De Cymru yn trafod mater yn eich ardal chi, cysylltwch â ni i’w drafod.

Prif fanteision y rhwydwaith yw’r cyfleoedd i:

  • hyrwyddo hawliau’r plentyn
  • rhannu gwybodaeth ac arfer da er mwyn gwella darpariaeth gwasanaethau’n lleol
  • cael cefnogaeth oddi wrth aelodau eraill y grŵp
  • symbylu datblygiadau yn y maes, fel ymchwil, hyfforddiant a chynadleddau

Mae amrywiaeth eang o asiantaethau a gweithwyr prosiect yn mynychu’r cyfarfodydd sy’n golygu y gall y cyfleoedd i rannu gwybodaeth ac arfer da fod yn arbennig o ddefnyddiol.

Mae cyfarfodydd y rhwydwaith ar themâu penodol yn cael eu cynnal tair gwaith y flwyddyn mewn ardaloedd lleol ledled De Cymru.  Mae siaradwyr allanol yn cael eu gwahodd i’r cyfarfodydd ac i roi cyflwyniadau ar y thema.  Gall cyflwyniadau o gyfarfodydd blaenorol gael eu lawrlwytho o’r archif ddigwyddiadau.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y Rhwydwaith ar agor i unrhyw un ledled Cymru sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ac ar eu rhan.

Manylion Cyswllt

I ddod yn aelod o’r rhwydwaith llenwch y ffurflen isod neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â info@childreninwales.org.uk.

Ffurflen gofrestru i'r Grŵp Cyfnewid Arfer Plant a Theuluoedd Practice (De Cymru)

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau