A A English | Cymraeg

Hawliau

Mae’r hawliau sy’n ddyledus i bob plentyn a pherson ifanc dan 18 oed wedi eu nodi’n rhyngwladol yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC).  Cafodd The UNCRC ei lunio ym 1989 er mwyn sicrhau bod hawliau cyffredin plant yn cael eu cyflawni ledled y byd.  Mae’n enwi’r hawliau sylfaenol hyn mewn 41 o erthyglau, sydd ar gael i’w gweld yn adran bolisi’r wefan hon.

Mae hawliau plant wrth wraidd gwaith Plant yng Nghymru wrth i ni ymdrechu i sicrhau eu bod yn cael eu cynnal yng Nghymru.  Mae ei holl waith felly yn ymwneud â hawliau plant mewn rhyw fodd.  Serch hynny rydym ni yn ymgymryd â rhai darnau o waith sy’n ymwneud yn fwy penodol â hyrwyddo hawliau plant a’r UNCRC.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Hwyluso Grŵp Monitro’r Confensiwn, cynghrair genedlaethol sy’n cynnwys cyrff anllywodraethol ac academyddion er mwyn monitro a hyrwyddo’r Confensiwn yng Nghymru.
  • Cyd-drefnu’r Grŵp Cyfnewid Arfer Plant a Phobl Ifanc yng Ngogledd Cymru
  • Cynnal gwefan sy’n darparu nifer o adnoddau mewn perthynas â Chyfranogiad
  • Darparu hyfforddiant am hawliau plant

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â naill ai

Ffôn 029 2034 2434 neu e-bostiwch info@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau