A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Gweithwyr Gofalwyr Ifanc

Mae Rhwydwaith Gweithwyr Gofalwyr Ifanc yn gweithio i ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus a chraffu ar ddeddfwriaeth yng Nghymru er budd gofalwyr ifanc.  Hefyd mae’n rhannu gwybodaeth, datblygiadau newydd ac arfer da.  Cafodd ei sefydlu yn 2005, o ganlyniad i waith y Strategaeth Adolygiad o Ofalwyr a oedd yn cael ei gynnal yr adeg honno.  Mae’r rhwydwaith yn hwyluso ymgynghori â gofalwyr ifanc hefyd, gwaith sy’n cael ei gefnogi gan arian Llywodraeth Cymru, gan alluogi lleisiau gofalwyr ifanc i gael eu clywed gan wneuthurwyr polisi. Rhan o’r gwaith hwn yw sicrhau bod y gofalwyr ifanc yn gallu trafod eu problemau a’u pryderon gyda’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol bob blwyddyn.

Mae’r Rhwydwaith yn gweithio drwy:

  • Gydgysylltu â gwleidyddion a swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o anghenion a’r ystyriaethau penodol sy’n berthnasol i ofalwyr ifanc.
  • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu a gweithredu polisi mewn perthynas â gofalwyr ifanc drwy aelodaeth gweithgorau ac ymateb i ymgynghoriadau.
  • Dylanwadu a monitro gweithrediad polisïau a mentrau eraill.
  • Lledaenu ymchwil a gwybodaeth berthnasol.
  • Nodi meysydd pryder cyffredin a chytundeb ar y ffyrdd gorau o gymryd camau.
  • Hybu a chefnogi cydweithrediad a chydweithio rhwng asiantaethau.
  • Gweithio ar y cyd mewn meysydd diddordeb cilyddol ar lefel genedlaethol.
  • Datblygu mecanweithiau ar gyfer ymgynghori a chyfranogi gyda grwpiau a rhwydweithiau eraill.
  • Ymgysylltu’n effeithiol â gofalwyr ifanc ar faterion penodol, i’w galluogi i gyflwyno eu safbwyntiau a’u barn.

Mae’r rhwydwaith yn cwrdd tair gwaith y flwyddyn, fel arfer ym Mroneirion yn Llandinam.  Mae’r rhwydwaith hefyd wrthi’n datblygu is-grwpiau i edrych ar:

Aelodaeth

Mae aelodaeth ar agor i unrhyw un sy’n gweithio gyda neu dros ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc yng Nghymru.

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi, ffôn: 029 20342434, e-bost: lynne.hill@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau