A A English | Cymraeg

Hyfforddiant Diogelu ac Amddiffyn Plant i Staff Deintyddol

Mae Plant yng Nghymru, ar ran yr Adran Ôl-raddedig, yn darparu hyfforddiant Diogelu Plant i bractisiau deintyddol yng Nghymru. Mae ein hyfforddwyr arbenigol wedi’u lleoli mewn gwahanol rannau o Gymru i sicrhau eu bod yn gallu cynnig yr hyfforddiant i bractisiau deintyddol, ble bynnag y maent. Mae’r hyfforddiant yn para 2.5 awr ac mae’n edrych ar y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant; swyddogaethau a chyfrifoldebau staff deintyddol; deall y gwahanol fathau o gam-drin, adnabod yr arwyddion a’r symptomau; a sut i atgyfeirio a chofnodi pryderon.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniad rhyngweithiol, ynghyd â gweithgareddau a thrafodaeth.  Rydym yn annog y rhai sy’n mynychu’r hyfforddiant i rannu eu pryderon â’n hyfforddwyr profiadol a thrafod materion sydd wedi peri pryder iddynt ac yr hoffent gael rhagor o arweiniad arnynt. Mae’r hyfforddiant yn berthnasol i bob aelod o staff mewn practis deintyddol ac mae’n cynnig cyfle i drafod gyda’r hyfforddwr.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyfforddiant hwn, cysylltwch â training@childreninwales.org.uk neu gallwch ein ffonio ar 029 2034 2434.

“O ran yr awyrgylch, mae’n bwnc anodd ei drafod ond fe lwyddodd yr hyfforddwr i gadw’r sesiwn yn un ysgafn.”- Deintydd

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau