A A English | Cymraeg

Grŵp Adolygu Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan

Mae Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan yn rhan hanfodol o ddiogelu plant a hyrwyddo eu lles.  Mae’r safonau cyffredin maent yn eu darparu yn arwain ac yn llywio arfer amddiffyn plant ym mhob un o’r Byrddau Diogelu Plant Lleol a Rhanbarthol ledled Cymru.  Maent yn amlinellu’r fframwaith ar gyfer pennu sut mae atgyfeiriadau, camau a chynlluniau amddiffyn plant unigol yn cael eu llunio a’u cyflawni.  Maent wedi eu seilio ar yr egwyddor mai cyfrifoldeb pob unigolyn ac asiantaeth sy’n gweithio gyda phant a theuluoedd, a chydag oedolion a allai beri risg i blant, yw amddiffyn plant rhag niwed.  Mae gwaith partneriaeth a chyfathrebu rhwng asiantaethau yn cael eu gweld fel bod yn allweddol i nodi plant sy’n agored i niwed a helpu i’w cadw’n ddiogel rhag niwed a chamdriniaeth.

Cafodd Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan eu hysgrifennu’n wreiddiol yn 2002, a’u diwygio’n sylweddol yn 2008. Maent yn cael eu cadw’n gyfoes gan Grŵp Adolygu Amddiffyn Plant Cymru Gyfan y mae Plant yng Nghymru yn darparu’r ysgrifenyddiaeth amdano. Mae gan y grŵp fandad a chynrychiolaeth o holl Fyrddau Diogelu Plant lleol a rhanbarthol Cymru ac asiantaethau partner. Mae’r grŵp hefyd yn cynhyrchu protocolau atodol a chanllawiau arfer, ar gyfer Cymru gyfan, ac yn cynnig llwyfan i rannu arfer da ledled Cymru.

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru, Ffôn: 029 2034 2434, e-bost: Sean.Oneill@childreninwales.org.uk.

Mae’r manylion eich Bwrdd Diogelu Lleol ar gael yma: http://www.plantyngnghymru.org.uk/yn-eich-ardal/

ADOLYGU GWEITHDREFNAU CYMRU GYFAN AR GYFER ADRODD AM OEDOLION A PHLANT MEWN PERYGL

 

 

Gwybodaeth ynghylch ymgysylltu â’r ymgynghoriad ar y Gweithdrefnau diwygiedig (Mawrth 2018)

 

Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru gyfan

Protocolau ar gyfer Cymru gyfan

Yn ogystal â’r prif Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan, mae nifer o weithdrefnau a phrotocolau ychwanegol wedi cael eu cynhyrchu sy’n rhoi cyngor am weithdrefnau i’w dilyn dan amgylchiadau penodol.  Mae’r rhain yn cynnwys protocolau a gyhoeddir ar lefel Cymru gyfan a phrotocolau Fforwm Amddiffyn Plant rhanbarthol.  Gallwch lawrlwytho protocolau ar gyfer Cymru gyfan drwy ddefnyddio’r dolenni isod.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau