A A English | Cymraeg

Safonau Cyfranogiad

Cyflwyniad i’r Safonau Cyfranogiad

Yng Nghymru, mae saith Safon Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc i helpu cyrff ac unigolion i sicrhau proses, ansawdd a phrofiad yr holl waith sy’n ymwneud â chyfranogiad plant a phobl ifanc.

Mae’r Safonau yn nodi’r ystyriaethau allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.

Cawsant eu datblygu’n wreiddiol gan yr Uned Cyfranogiad, ac maent wedi eu hadnewyddu gan bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Cymru Ifanc, a’u ei lywio gan ymgynghoriadau â phobl ifanc yn ystod 2016.

Cafodd y gwaith ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, a nododd rôl Safonau Cyfranogiad mewn canllawiau. Seilir y Safonau hefyd ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n gosod cyfranogiad plant wrth galon gwella llesiant.

Cewch lawrlwytho’r safonau yma: participationstandards_poster_9

ParticipationStandards_Poster_9

Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol

Mae’r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol yn sefyll ar dri philer UNCRC sef Amddiffyniad, Darpariaeth a Chyfranogiad.

Yn ystod 2017, datblygodd Cymru Ifanc y Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol. Gall cyrff a gwasanaethau ddefnyddio’r Siarter i ddangos eu hymrwymiad i’r Safonau Cyfranogiad. Datganiad o fwriad ydyw eu bod yn gweithio yn unol â’r safonau. Fodd bynnag, mae’n rhaid iddynt gyflawni’r Nod Barcud Cenedlaethol i ddefnyddio’r logo.

Bob blwyddyn caiff arolygiad sampl ei gynnal gyda rhai cyrff i brofi eu bod yn cydymffurfio.

Mae’r Siarter yn para am ddwy flynedd fan bellaf.

Ennill y nod barcud ac arolygiadau

Caiff y Nod Barcud Cyfranogiad Cenedlaethol ei ddyfarnu i wasanaethau sydd wedi dangos eu bod yn cyflawni yn erbyn pob un o’r saith Safon Cyfranogiad Cenedlaethol. Caiff tystysgrif ei dyfarnu, a chaiff y nod barcud ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Os na fydd corff yn llwyddo yn yr arolygiad, bydd adborth yn cael ei roi iddynt ar sut i wella, er mwyn gallu ymgeisio eto.

Gall y teclyn hunanasesu gael ei ddefnyddio gan gyrff i weld sut maent yn gwneud o ran cyfranogiad yn fewnol.

Ar gyfer y nod barcud, bydd angen i bob corff ddarparu o leiaf tri darn o dystiolaeth y safon i ddangos amrediad y gwaith sydd wedi ei wneud yn ystod y 12 mis blaenorol.

Gwybodaeth bellach

I gael gwybodaeth bellach am y safonau neu’r broses o ennill y nod barcud, cysylltwch â chris.richards@childreninwales.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2034 2434.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.