A A English | Cymraeg

Grŵp Atal Ymddygiadau Bwlio Plant yng Nghymru

Cafodd Grŵp Atal Ymddygiadau Bwlio Plant yng Nghymru ei sefydlu yn 2011 i roi ffocws i’n gwaith gwrth-fwlio gyda phlant a phobl ifanc.  Grŵp rhyngasiantaethol ydyw sy’n cydnabod nad gwaith un asiantaeth yn unig yw arfer gwrth-fwlio effeithiol.  Ei nod yw annog diwylliant o barch sy’n pwysleisio perthnasau ac ymddygiadau positif yng Nghymru a chefnogi, cyd-drefnu a hyrwyddo datblygu a gweithredu gwaith atal bwlio yng Nghymru.

Amcanion y grŵp yw

  • Nodi a chodi ymwybyddiaeth o adnoddau gwrth-fwlio allweddol presennol yng Nghymru
  • Cefnogi gwaith gwrth-fwlio presennol
  • Nodi, annog a rhannu arfer mewn perthynas â chyfranogiad a gwaith gwrth-fwlio arloesol a hybu arfer gorau
  • Cynnig fforwm ar gyfer grwpiau ac asiantaethau allanol sy’n ymwneud â gwaith gwrth-fwlio
  • Dadansoddi, deall a chyfathrebu negeseuon allweddol oddi wrth blant a phobl ifanc
  • Nodi’r materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc mewn ysgolion a’r gymuned ehangach
  • Lobio, eiriol a dylanwadu ar lefel genedlaethol a lleol
  • Arsylwi a sicrhau ymateb Llywodraeth Cymru i sylwadau casgliadol UNCRC

Aelodaeth

Mae hwn yn grŵp rhyngasiantaethol sy’n cynnwys ymarferwyr, cynghorwyr a chyrff eraill â diddordeb. Mae aelodaeth y grŵp yn gaeedig

Manylion cyswllt

Am fwy o wybodaeth am y Grŵp Atal Ymddygiadau Bwlio cysylltwch â Sarah Thomas, Swyddog Datblygu (De Cymru), Ffôn: 029 2034 2434, e-bost: sarah.thomas@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau