A A English | Cymraeg

Cadw Plant yn Ddiogel 2017

Mae Plant yng Nghymru, mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi datblygu pecyn offer diogelwch plant newydd ar gyfer 2017.

Y nod yw lleihau anafiadau anfwriadol ymhlith plant o dan 5 oed, a bydd y pecyn offer newydd cyffrous hwn yn rhoi i’ch sefydliad a’ch ymarferwyr yr holl adnoddau angenrheidiol i gyflwyno blwyddyn gyfan o wybodaeth a chyngor diogelwch plant i rieni.

Mae’r pecyn offer yn cynnwys calendrau printiedig deniadol i’ch rhieni a phecyn adnoddau sy’n cynnwys briffiadau tîm, cynlluniau cam wrth gam ar gyfer sesiynau grŵp rhyngweithiol, taflenni dosbarthu, posteri i’w lawrlwytho, trydariadau, negeseuon testun a deunydd i’w lanlwytho i facebook. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu llwytho ar ffon USB a’u rhannu’n fisoedd, gyda phob mis yn ategu’r negeseuon y bydd rhieni’n eu gweld bob dydd ar y calendr.

Ymhlith y materion sy’n derbyn sylw yn y pecyn offer mae anafiadau gwenwyno nicotîn, syrthio, sgaldio, cortynnau bleinds a sachau cewynnau. Mae popeth wedi cael ei ddatblygu ar eich cyfer gan ddefnyddio’r ymchwil ddiweddaraf. O’r cynlluniau ar gyfer sesiynau cyflwyno i grwpiau i’r testun parod ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, mae’r pecyn offer dwyieithog yma yn ‘barod i’w ddefnyddio’.

Mae’r pecyn offer Cadw Plant yn Ddiogel wedi cael ei ddatblygu i ymateb i anghenion ymarferwyr, a ddywedodd; “Rydyn ni’n gwybod y dylen ni wneud rhywbeth, ond does gennym ni ddim amser i ddatblygu unrhyw beth, a dydyn ni ddim yn siŵr beth i’w wneud na sut i fynd ati. Mae angen rhywbeth sy’n barod i ni ei ddefnyddio ar unwaith”.

Nid dim ond ymarferwyr sydd wedi cael rhoi eu barn, mae rhieni hefyd wedi chwarae rhan aruthrol yn natblygiad yr adnoddau. Maen nhw wedi rhoi cyngor ar fanylion fel delweddau’r calendr, yr iaith sy’n cael ei defnyddio, y cyngor ymarferol sydd ei angen arnynt, a hefyd sut maen nhw am i ymarferwyr eu cefnogi.

P’un a yw diogelwch plant yn faes newydd i chi neu eich bod chi eisoes yn rhoi sylw i’r materion yma, bydd fformat hwylus y pecyn offer yma’n golygu bod gennych chi ddull gwybodus, strwythuredig o atal anafiadau anfwriadol.

Bydd y pecyn offer Cadw Plant yn Ddiogel yn cael ei lansio ar 9 Tachwedd ac mae ar gael am gyn lleied â £195.  Rhoddir gostyngiad sylweddol i archebion cynnar a ddaw i law cyn 27 Hydref.

Pris: £245

I gael rhestr lawn o’r prisiau ac opsiynau’r pecyn offer, cliciwch yma: prices-and-toolkit-options-cymraeg

I weld tudalennau enghreifftiol o’r calendr, cliciwch yma: calendar

I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys yr adnodd USB, cliciwch yma: usb-resource-overview-cymraeg

I weld samplau o’r pecyn offer USB, cliciwch yma: samples-cymraeg

I archebu, cliciwch yma: order-form-cymraeg

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau