A A English | Cymraeg

Grŵp Gyda’n Gilydd dros Hawliau

Mae Gyda’n Gilydd dros Hawliau (T4R) yn grŵp Cymru gyfan o bobl anabl ifanc 11-19 mlwydd oed.

Nod ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’ (‘T4R’) yw rhoi cyfleoedd i bobl anabl ifanc o bob cwr o Gymru i:

  • Cyfarfod a chael hwyl;
  • Deall eu hawliau;
  • Codi materion sy’n bryder iddynt hwy yn eu bywydau beunyddiol;
  • Cael llais mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt hwy a’u cyfoedion;
  • Adeiladu’u gallu er mwyn eu galluogi hwy i gymryd rhan yn y broses llunio penderfyniadau.

Mae ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’ (‘T4R’) yn gweithio drwy fforymau a grwpiau ieuenctid, ac mae’n cynnal digwyddiadau rheolaidd ledled Cymru.

Yn ychwanegol, mae ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’ (‘T4R’) yn cynnal rhaglen ysgolion gyffrous sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth ymysg plant a phobl ifanc anabl o’u hawliau fel yr amlinellir hwy yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).  Nod y prosiect yw eu galluogi a’u cefnogi hwy i gael at eu hawliau a chael llais mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt yng Nghymru.

Cyfeiriad e-bost cyswllt: andrea.storer@childreninwales.org.uk – De Cymru, a mandy.davies@childreninwales.org.uk – Gogledd Cymru.

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau