A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Ymwybyddiaeth o Dlodi PlantDechrau:
10.07.18 1:30 yp
Diwedd:
10.07.18 4:30 yp

Lleoliad:
Caerfyrddin

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £50.00 – £85.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs Hanner-dydd

Mae 29% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol. Bydd tyfu i fyny mewn tlodi yn effeithio ar les blant; eu datblygiad blynyddoedd cynnar, iechyd corfforol a meddyliol, cyflawniad addysgol, a chyfleoedd bywyd yn y dyfodol. Mae cydnabod a deall effeithiau tlodi ar blant a theuluoedd yn hanfodol i wella eu canlyniadau.

Nod y Cwrs:

  • Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth cyfranogwyr o’r berthynas rhwng tlodi ac anghydraddoldeb a sut mae tlodi’n effeithio ar fywydau plant
  • Galluogi’r cyfranogwyr i sylweddoli sut gall eu gwasanaethau effeithio ar blant a theuluoedd sy’n profi tlodi

Ar ddiwedd y cwrs hanner diwrnod hwn, bydd y cyfranogwyr:

  • Wedi dod i ddeall natur, gwreiddiau ac achosion tlodi, beth mae tlodi’n ei olygu i’r rhai sy’n ei brofi a’r berthynas rhwng tlodi ac anghydraddoldeb
  • Yn ymwybodol o sut gall rhagfarnau a stereoteipiau cyffredin arwain at gamwahaniaethu a thriniaeth annheg i blant sy’n profi tlodi yn
  • Wedi cael trosolwg o strategaethau gwrthdlodi cenedlaethol a lleol ac ymatebion polisi i drechu tlodi
  • Wedi archwilio pa newidiadau neu welliannau gellir eu gwneud i arferion gwaith i wella’r canlyniadau i blant sy’n byw mewn tlodi

Am yr Hyfforddwr

Mae gan Cheryl dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes gofal cymdeithasol, mewn amrywiaeth o rolau sy’n cynnwys gofal maeth, amddiffyn plant, troseddau ieuenctid, cydraddoldeb ac amrywiaeth a cham-drin domestig. Mae ei phrofiad a’i gwybodaeth am gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn deillio o’i gwaith fel gofalwr maeth, o faes troseddau ieuenctid ac o’i hymwneud â sefydliadau elusennol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae hi’n hyfforddwr cymwysedig ers 8 mlynedd, ac mae hi’n cyflwyno amrywiaeth o hyfforddiant i ystod eang o weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr. Mae hi hefyd yn gwnsler cymwysedig ac yn gyfryngwr annibynnol.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.