A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Y Darlun Ehangach – Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng NghymruDechrau:
16.01.19 1:00 yp
Diwedd:
16.01.19 4:30 yp

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £0


Cadwch Le Nawr

Cwrs hanner dydd

Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth a thraws-sectorol sy’n fwy gwybodus ac ymgysylltiedig i gyflwyno Polisi Llywodraeth Cymru

Bydd y sesiwn hyfforddiant yn cefnogi pobl o amrediad eang o sefydliadau i ddeall fframwaith deddfwriaeth a pholisi penodol Cymru i blant a theuluoedd sydd wedi datblygu o ganlyniad i ddatganoli cynyddol rhag San Steffan.  Bydd y sesiwn yn ystyried deddfwriaeth bresennol Cymru mewn perthynas â phlant a theuluoedd, polisi a strategaethau Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n cynnwys sut mae Hawliau Plant yn cael eu sicrhau drwy fentrau ar dlodi, iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg plant.  Bydd y cwrs yn edrych ar raglenni Llywodraeth Cymru gan gynnwys Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, Cymunedau’n Gyntaf a Chymorth Integredig i Deuluoedd gan ystyried rolau a blaenoriaethau sectorau gwahanol sy’n ymwneud â darparu’r rhaglenni hyn a’r heriau mae pawb yn eu hwynebu.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y cyfranogwyr:

  • Yn cael trosolwg o’r cyd-destun gwleidyddol a’r prosesau sy’n llywio polisi yng Nghymru
  • Yn dysgu am bolisi a strategaethau Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol i blant a phob ifanc
  • Yn deall y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau i blant a theuluoedd
  • Yn edrych ar sut mae eu sefydliad hwy a’u meysydd gwaith allweddol yn cyd-fynd â’r prif feysydd polisi mewn perthynas â phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Pwy yw’r gynulleidfa darged?

Ymarferwyr, Rheolwyr a Gwneuthurwyr Polisi o bob sector a phob corff sy’n awyddus i ystyried sut mae eu maes gwaith hwy yn ffitio i mewn i ddarlun ehangach polisi plant a theuluoedd yng Nghymru.  Bydd yn helpu cyrff i baratoi am newidiadau sy’n cael eu rhagweld ac i weithredu’n effeithiol o fewn cyd-destun aml-asiantaeth.

Mae’r hyfforddiant ar gael AM DDIM ac wedi’i gyfyngu i 2 gyfranogwr o bob sefydliad.

** CANSALADAU **

Digwyddiad AM DDIM yw hwn, fodd bynnag, bydd ARlCH o £50 i’r cynrychiolwyr hynny sy’n archebu lle ac nad ydynt yn bresennol. Derbynnir canslo hyd at 2 ddiwrnod cyn y digwyddiad. Byddwn bob amser yn derbyn dirprwyon os na all y cyfranogwr a enwir fynychu ar fyr rybudd.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr wrth gefn, llenwch y ffurflen a ganlyn:

AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.