A A English | Cymraeg

Loading Events

‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’: Cesio deall y gwahaniaeth rhwng cam-drin ar-lein ac archwilio RhywiolStart:
22.01.20 9:30 yb
End:
22.01.20 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Adborth

“Cwrs gwych, hwylusydd gwybodus iawn”

“Bydd hyfforddiant yn fy helpu i gefnogi pobl ifanc i ddeall y peryglon”

Cwrs undydd

Heddiw mae’r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywydau plant a phobl ifanc. Mae’r llinell rhwng y byd go iawn a’r byd ar-lein yn dryloyw a bellach yn cael ei chroesi heb feddwl ddwywaith. Mae cyfathrebu ag eraill ar amrantiad trwy ffôn clyfar, iPad neu gyfrifiadur yn cael ei gymryd yn ganiataol. Yn anochel, mae defnyddio’r dechnoleg hon wedi dod yn rhan o ddatblygiad rhywiol ac emosiynol pobl ifanc yn eu harddegau. P’un a ydyn ni’n hoffi hynny neu beidio, i bobl ifanc heddiw mae’r byd ar-lein yn rhan annatod, hanfodol o’u bywydau, ac mae’n bosib na fydd y technegau y bu rhieni a gweithwyr gofal plant proffesiynol yn eu dysgu i blant er mwyn iddyn nhw fedru amddiffyn eu hunain, gwahaniaethu rhwng gwirionedd a chelwydd, a rhwng ffrindiau a rhai sydd am wneud niwed iddyn nhw, yn gweithio bellach. Sut mae gweld y gwahaniaethau yn yr amgylchedd hwn, sy’n newid yn barhaus, pan nad yw’r ciwiau neu’r arwyddion y buon ni’n eu defnyddio yn berthnasol bellach, neu pan fo modd eu ffugio mor hawdd?

Bydd y cwrs yn mynd ati mewn ffordd ddigynnwrf i ddatblygu dealltwriaeth o sut mae rhyw, perthnasoedd, y gwir a chelwyddau wedi newid yn yr oes ddigidol hon, a sut mae plant yn cael hyd i’w ffordd trwy hyn i gyd er mwyn tyfu’n oedolion.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer proffesiynolion sy’n gweithio gyda phlant, gan gynnwys gweithwyr cymorth i deuluoedd, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr maeth ac athrawon.

Bydd y cwrs yn edrych ar y canlynol 

  • Deall sut gall y broses o baratoi pobl ifanc ar gyfer eu cam-drin ar-lein fod yn wahanol i’r dulliau mae pobl sy’n cam-drin yn eu defnyddio yn y byd go iawn
  • Nodi’r technegau mae pobl sy’n cam-drin yn eu defnyddio ar-lein, megis ynysu, profi a hudo, a helpu plant a phobl ifanc i wybod pwy yw’r ffrindiau go iawn a’r ffrindiau ffug
  • Paratoi rhywiol, a pharatoi ideolegol – yr un fath, ond yn wahanol.
  • Delweddau rhywiol sy’n cael eu cynhyrchu gan bobl ifanc, o’u cymharu â delweddau rhywiol o waith oedolion. Beth yw’r gwahaniaeth, ac a ddylen ni ymateb yn wahanol?
  • Sut gall plant sy’n defnyddio’r rhyngrwyd gael eu hunain y tu allan i’r cyfreithiau a fwriadwyd i’w hamddiffyn
  • Deall effaith colli ataliaeth ar-lein a pham gall oedolion a phlant ymddwyn yn wahanol ar-lein
  • Ystyried ymddygiad cymryd risgiau ar-lein yng nghyd-destun datblygiad ymennydd pobl ifanc yn eu harddegau

Ynghylch yr Hyfforddwr

Mae Jon Trew yn hyfforddwr profiadol ym maes amddiffyn plant, gan ei fod wedi cyflwyno hyfforddiant i grwpiau mor amrywiol â staff cynnal tai, deintyddion a gweithwyr gofal plant. Mae gan Jon brofiad eang o weithio gyda phlant o bob oed a chefndir, gan iddo reoli canolfan blant, meithrinfa, clwb ar ôl ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau. Mor gynnar â’r 1990au, roedd Jon yn frwd dros ddefnyddio cyfrifiaduron i weithio gyda phlant mor ifanc â 4 neu 5 oed, ac mae wedi parhau i hybu ffyrdd diogel i blant ifanc gael mynediad i’r rhyngrwyd a chyfryngau electronig eraill. Mae gan Jon brofiad helaeth o weithio wyneb yn wyneb â phlant, yn ogystal â dealltwriaeth fanwl o’r heriau technegol a ddaw yn sgîl hynny. Fel y dywedodd Jon “Dangosodd astudiaeth ym mis Hydref 2011 fod y plant sy’n defnyddio cyfrifiaduron, ar gyfartaledd, yn dechrau gwneud hynny yn 3½ oed, tra bod hanner y plant o dan 8 yn yr Unol Daleithiau yn gallu cyrchu dyfais symudol fel ffôn clyfar, iPad neu dabled arall. Mae’r Rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd aruthrol i’n plant archwilio, dysgu a mwynhau, ond ochr yn ochr â manteision y chwyldro hon ceir bygythiadau ac anawsterau. Mae aros nes bod plant yn cyrraedd eu harddegau cynnar cyn ystyried diogelwch ar y rhyngrwyd yn rhy hwyr. Rhaid i rieni, athrawon a phob gweithiwr gofal plant proffesiynol ymateb i’r her hon a sicrhau eu bod yn medru tywys, monitro ac amddiffyn ein plant yn yr oes newydd hon”.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £95.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.