A A English | Cymraeg

Loading Events

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n GweithioDechrau:
08.02.18 9:30 yb
Diwedd:
08.02.18 4:30 yp

Lleoliad:
Caerfyrddin

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £95.00 – £135.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs Un-dydd

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar gamddefnyddio sylweddau a phobl ifanc. Bydd y cwrs yn amlinellu cyffuriau, alcohol a sylweddau anterth cyfreithlon ac anghyfreithlon. Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar sylweddau newydd a’r ymddygiad sy’n deillio o’u defnyddio. Bydd yn helpu’r cyfranogwyr i greu strategaethau ar gyfer delio gyda defnydd pobl ifanc a’r ymddygiad anodd a pheryglus a all ddeillio ohonynt. Bydd yn archwilio’r berthynas rhwng camddefnyddio sylweddau a Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, a sut mae diogelu pobl ifanc. Fe’i cynhelir gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y Cyfranogwyr yn:

  • Meddu ar ddealltwriaeth o sylweddau a chamddefnyddio sylweddau
  • Dysgu ffyrdd o gefnogi pobl ifanc sy’n camddefnyddio sylweddau
  • Gwybod sut mae adnabod pobl ifanc sydd mewn perygl o ddioddef Camfanteisio Rhywiol
  • Casglu gwybodaeth am ddiogelu pobl ifanc sy’n camddefnyddio sylweddau
  • Caffael sgiliau ymarferol ar gyfer ymdopi ag ymddygiad pobl ifanc sy’n camddefnyddio sylweddau

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu?

Ymarferwyr, Rheolwyr a Llunwyr Polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio sut gall eu gwaith gefnogi pobl ifanc sy’n camddefnyddio sylweddau. Archwilio tueddiadau newydd o ran camddefnyddio sylweddau megis sylweddau anterth cyfreithlon a chyffuriau seicoweithredol eraill.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru

Dewiswch eich gofynion o’r rhestr isod

*

From: £95.00
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.