A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Offer ar gyfer newid – hybu lleisiau pobl ifanc wrth asesu ac mewn ymyriadauStart:
12.06.19 9:30 yb
End:
12.06.19 1:00 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £50.00 – £85.00


Book Now

Cwrs hanner diwrnod

O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, bu newid diwylliant yn y modd yr ydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, gyda mwy o gyfranogiad ac ymgysylltiad. Bydd angen i blant sy’n gymwys ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth fod yn rhan o sgyrsiau am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw, a bod yn rhan o gydgynhyrchiant eu nodau lles. Bydd y sesiwn hyfforddi hwyliog a rhyngweithiol hon yn cyflwyno offer newydd sbon a ddatblygwyd ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofiad a phobl ifanc anabl y gallwch eu defnyddio’n ymarferol. Bydd y cwrs hwn yn defnyddio ymagwedd seiliedig ar hawliau plant sy’n ddyletswydd gyffredinol yn y Ddeddf.

Nodau’r cwrs yw:

  • Cael gwell dealltwriaeth o sut i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc trwy gynllunio gofal a asesu gan ddefnyddio arfer gorau
  • Cynyddu sgiliau wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed
  • Archwilio offer ymarferol newydd sbon ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc sydd â phrofiad gofal a phobl ifanc anabl

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu:

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol, gweithwyr cymorth i deuluoedd, gweithwyr ieuenctid, ymgynghorwyr gyrfaoedd ac unrhyw un arall sy’n meddwl y bydden nhw’n elwa o offer ychwanegol i wella’u cyfathrebu â phobl ifanc.

Ynglŷn â’r hyfforddwyr:

Emma Sullivan

Ar hyn o bryd, Emma Sullivan yw’r Swyddog Datblygu ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal ym Mhlant yng Nghymru. Mae gan Emma gefndir hawliau plant cryf ac mae wedi gweithio’n flaenorol fel eiriolwr i blant a phobl ifanc mewn gofal, plant ar y gofrestr amddiffyn plant a phlant mewn angen. Mae Emma hefyd wedi gweithio gyda theuluoedd ar ymyl gofal fel rhan o Dîm o Amgylch y Teulu. Yn y rôl hon, bu Emma’n gweithio’n adferol gyda theuluoedd i gydweithio i sicrhau newid ystyrlon cadarnhaol.

Arferai Emma arwain ar brosiect hawliau menywod yng ngweithwyr Cymorth i Ferched Caerdydd i weithio yn eu cymunedau i godi ymwybyddiaeth o faterion hawliau dynol, cydraddoldeb a cham-drin domestig.

Danni Richards

Ar hyn o bryd, Danni yw’r swyddog datblygu ar gyfer plant a phobl ifanc anabl yn Plant yng Nghymru. Yn ogystal, mae hi’n asesydd anghenion ar gyfer myfyrwyr anabl mewn addysg uwch ac mae’n darparu peth hyfforddiant technoleg gynorthwyol a hyfforddiant sgiliau astudio arbenigol ar gyfer myfyrwyr anabl mewn Addysg. Mae gan Danni BA (Anrh) mewn gwaith ieuenctid a chymunedol a diploma ôl-raddedig mewn Anghenion Addysgol Arbennig.

Mae gan Danni gyfoeth o brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc anabl ac mae wedi gweithio’n flaenorol ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd fel swyddog datblygu, cydlynydd strategaeth anabledd a swyddog cyfranogi ar gyfer plant anabl. Mae gan Danni frwdfrydedd dros wella bywydau plant a phobl ifanc anabl ac mae wedi gweithio ar brosiectau i wella mynediad ac i alluogi plant a phobl ifanc anabl i gael llais ac i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.