A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Noddfa yn y SeneddDechrau:
24.01.18 10:30 yb
Diwedd:
24.01.18 1:45 yp

Lleoliad:
Y senedd,
Bae Caerdydd

Noddwyd yn garedig gan Bethan Jenkins AC

https://www.eventbrite.co.uk/e/sanctuary-in-the-senedd-noddfa-yn-y-senedd-tickets-40139926601

Dychmygwch orfod cydio yn eich teulu a rhedeg, gan adael popeth rydych yn ei adnabod ac yn ei garu ar eich ôl er mwyn ceisio dod o hyd i fan diogel a chyfle am fywyd newydd. Dyma’r sefyllfa sy’n wynebu 65.6 miliwn o bobl ledled y byd sydd wedi cael eu gorfodi o’u cartrefi o ganlyniad i erledigaeth, gwrthdaro, trais neu ymyriadau â hawliau dynol.  Erbyn i chi orffen darllen y daflen hon, bydd 20 yn fwy o bobl wedi cael eu gorfodi i ffoi – 20 o bobl yn union fel chi a mi.

Pobl fel chi a mi hefyd, o bob cwr o Gymru, sydd wedi cynnig cyfeillgarwch i’r gyfran fach iawn o bobl sy’n ceisio lloches yn ein cymunedau ar ôl cael eu gorfodi o’u cartrefi. Mae cymunedau Cymru wedi ymateb i’r ‘argyfwng ffoaduriaid’ trwy agor eu calonnau a’u cartrefi i ffrindiau a chymdogion newydd, gan gynnig croeso cynnes Cymreig a sefydlu cymorth cydgysylltiedig trwy gyfrwng grwpiau a llochesau. Wrth wneud hynny, mae ein bywydau yn cael eu cyfoethogi y tu hwnt i fesur, ac rydym yn rhannu cyfeillgarwch â rhai o’r bobl fwyaf ostyngedig, dyrchafol, ysbrydoledig a chryf y byddwch fyth yn ddigon ffodus i gwrdd â nhw.

Rydym am i Gymru fod y ‘genedl noddfa’ gyntaf yn y byd – am syniad! Gwlad gyfan lle mae pobl sy’n ceisio lloches yn dod o hyd i bobl sy’n eu croesawu, sy’n deall pam y maent yma, sy’n eu cefnogi ac, yn bwysicaf oll, sy’n mynd ati i’w cynnwys fel cyfranogwyr, gwirfoddolwyr ac aelodau, lle bynnag y maent yn mynd.

Ymunwch â ni ar 24 Ionawr i weld pa mor bell y mae Cymru wedi dod ar ei thaith tuag at fod yn Genedl Noddfa, ac i gwrdd â phobl o bob cwr o Gymru er mwyn clywed am eu profiadau a deall yn well sut y gallwn gydweithio i sicrhau bod Cymru, fel cenedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang, yn chwarae rôl lawn o ran cefnogi pobl sy’n ceisio lloches.

Byddwn yn y Senedd o 10:30am tan 1:45pm, gyda rhaglen lawn o drafodaethau. Bydd manylion llawn yn cael eu darparu maes o law. Rhowch wybod os byddwch yn gallu ymuno â ni.

Dyddiad: 24 Ionawr 2018
Amser: 10:30am-1.45pm (bydd cinio’n cael ei ddarparu)
Lleoliad: Y Senedd, Bae Caerdydd

Trefnir y digwyddiad hwn gan Glymblaid Ffoaduriaid Cymru – clymblaid o fudiadau sy’n gweithio yng Nghymru gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid ar bob cam o’u taith, yn ogystal â chyda’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.