A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Mynd i yr Afael a Pholisi Plant a Theuluoedd yng NghymruDechrau:
11.02.16 9:30 yb
Diwedd:
11.02.16 4:30 yp

Lleoliad:
Caerfyrddin,
United Kingdom

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £80.00 – £100.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs undydd yw ‘Getting to Grips’, sy’n datblygu themâu ein gweithdai hanner diwrnod hynod lwyddiannus, ‘Bigger Picture’, a gyflwynwyd ledled Cymru ym mis Rhagfyr a mis Ionawr, trwy gyllid gan Lywodraeth Cymru. Bydd y cwrs yn cefnogi pobl o ystod eang o sefydliadau i ddeall y fframwaith polisi a deddfwriaethol unigryw yng Nghymru o safbwynt plant a theuluoedd, sydd wedi datblygu o ganlyniad i ddatganoli cynyddol o San Steffan. Bydd yr hyfforddiant yn rhoi sylw i ddeddfwriaeth gyfredol Cymru ynghylch plant a theuluoedd, polisi a strategaethau Llywodraeth Cymru ynghylch materion fydd yn cynnwys sut mae hawliau plant yn derbyn sylw trwy fentrau tlodi plant, iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg. Bydd y cwrs yn archwilio rhaglenni Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, Cymunedau yn Gyntaf, ac Integreiddio Cymorth i Deuluoedd, gan roi sylw i rolau a blaenoriaethau’r gwahanol sectorau sy’n ymwneud â chyflwyno’r rhain, a’r heriau y mae pawb yn eu hwynebu. Canlyniadau Dysgu Bydd y cyfranogwyr yn: 

  • Cael trosolwg o’r cyd-destun gwleidyddol a’r prosesau sy’n llunio polisi yng Nghymru
  • Dysgu am bolisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc
  • Deall y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer y gwasanaethau plant a theuluoedd
  • Archwilio sut mae eu sefydliad eu hunain a meysydd gwaith allweddol yn cydweddu â’r prif feysydd polisi sy’n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Pwy ddylai fod yn bresennol? Ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio sut mae eu maes gwaith yn cydweddu â darlun ehangach polisi plant a theuluoedd yng Nghymru. Bydd yn helpu sefydliadau i baratoi ar gyfer newidiadau a ragwelir ac i weithredu’n effeithiol mewn cyd-destun amlasiantaeth. Mae Cheryl Martin wedi gweithio gyda cheiswyr lloches dros nifer o flynyddoedd ac wedi datblygu’r cwrs yma drwy ei phrofiad o weithio gyda theuluoedd a gwarchod plant o fewn y cyd-destun diwylliannol. Yn y gorffennol bu’n gweithio fel Rheolwr Gwasanaethau Plant gyda Chymorth i Fenywod yng Nghymru, y sefydliad dros gam-drin yn y cartref. Mae hefyd wedi hyfforddi ar osodiad cyfiawnder ieuenctid. Mae Cheryl yn gwnselydd cymwysedig ac yn ymarferydd datrys gwrthdaro yn gweithio fel cyfryngwr annibynnol dros nifer o flynyddoedd. Roedd yn ymddiriedolwr ac yn gadeirydd ar ddwy elusen dros y 12 mlynedd ddiwethaf. Fel Hyfforddwr Achrededig Lefel 3 mae Cheryl wedi cyflwyno hyfforddiant mewn cam-drin yn y cartref a diogelu plant i gynulleidfa eang, yn cynnwys hyfforddiant aml-asiantaeth, statudol, gwirfoddol a phroffesiynol.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.