A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Hybu Dinasyddiaeth Ddigidol, Llesiant a Gwydnwch i Blant a Phobl Ifanc sy’n Tyfu i Fyny mewn Byd DigidolDechrau:
07.02.19 9:30 yb
Diwedd:
07.02.19 4:30 yp

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £95.00 – £135.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs undydd

Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o gysylltedd parhaus â’r Rhyngrwyd. Mae hynny nid yn unig yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer addysg, dysgu, cymdeithasu a rhwydweithio – ond hefyd yn trawsnewid ein ffordd o fyw. Mae mynediad at gyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau negeseua fel Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, a gwasanaethau chwarae gêmau yn golygu ein bod bellach yn gallu cadw mewn cysylltiad yn fwy â ffrindiau a theuluoedd. Ond, gall y technolegau hyn fod yn her hefyd. O negeseuon tecstio rhywiol a seiberfwlio i faterion fel gorddefnydd, tynnu sylw, pryder, pwysau cyfoedion, mynd yn gaeth, rhannu gormod a mynediad at gynnwys a chysylltiadau peryglus, gall y Rhyngrwyd gyflwyno llawer o heriau.

Bydd y gweithdy hyfforddiant undydd hwn gan WISE KIDS yn archwilio’r datblygiadau hyn ac yn darparu gwybodaeth ymarferol a strategaethau a fydd yn helpu ymarferwyr i helpu plant a phobl ifanc i ddefnyddio technolegau digidol ac ar-lein yn ddiogel, yn ymwybodol ofalgar, yn greadigol ac yn gadarnhaol, mewn ffyrdd sy’n hybu eu llesiant a’u gwydnwch. Bydd yn ymdrin yn benodol â themâu ‘gwydnwch digidol’ (gwydnwch sy’n gysylltiedig â rhyngweithio mewn amgylcheddau sy’n cael eu cyfryngu’n ddigidol) – a’r angen am gefnogi pobl ifanc nid yn unig i gadw’n ddiogel, ond i fod yn ‘ddinasyddion digidol ysbrydoledig, gweithredol a charedig’, sy’n gallu meddwl a gweithredu â’u pen a’u calon, yn gallu creu cynnwys cadarnhaol a datblygu ôl-troed cadarnhaol, cynnig cefnogaeth i eraill sy’n cael trafferthion, a byw bywyd cytbwys. Mae’r rhain yn sgiliau hanfodol ar gyfer plant sy’n tyfu i fyny, yn cymdeithasu, yn dysgu ac yn cael perthnasoedd – ar-lein ac oddi ar-lein. Bydd y gweithdy hefyd yn tynnu ar ganfyddiadau ymchwil ym meysydd ymwybyddiaeth ofalgar a seicoleg gadarnhaol, er mwyn archwilio syniadau ar gyfer datblygu llesiant.

Bydd pob cyfranogwr hefyd yn cael mynediad i safle Google a grewyd yn arbennig, gyda dolenni i fideos a deunydd arall y gallant eu defnyddio gyda’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw.

Deilliannau/disgwyliadau

  • Dod i ddeall technolegau newydd digidol ac ar-lein a goblygiadau’r rhain o ran sut gallwn ni ddatblygu llesiant a gwydnwch i blant a phobl ifanc.
  • Cael cipolwg ar sut mae plant ifanc iawn (o dan 5) yn defnyddio cyfryngau digidol, a’r arferion gorau yn y cyswllt ‘digidol’ er mwyn sicrhau eu llesiant a’u datblygiad priodol.
  • Cael cipolwg ar syniadau creadigol a chysyniadau ar gyfer hybu dealltwriaeth plant oed cynradd o’r Rhyngrwyd, sut mae diogelu eu gwybodaeth bersonol, yn ogystal â bod yn ddinasyddion digidol caredig a chydnerth.
  • Dod i ddeall sut mae ymgysylltu â’ch plant hŷn, eu cefnogi a’u haddysgu i ddefnyddio llwyfannau ar-lein mewn ffyrdd dilys sy’n datblygu eu gwybodaeth, eu caredigrwydd, eu gwydnwch digidol ac ôl-troed cadarnhaol.
  • Cael cipolwg ar adnoddau addysgiadol da (apiau a gwefannau) er mwyn hybu sgiliau digidol, llesiant, gwerthoedd cadarnhaol a dinasyddiaeth ddigidol eich plant.

Am yr hyfforddwr

Dr Sangeet Bhullar yw sylfaenydd WISE KIDS, cwmni nid-er-elw a ffurfiwyd ym mis Hydref 2002 i hybu defnydd arloesol, cadarnhaol a diogel o’r rhyngrwyd. Mae Sangeet yn credu’n angerddol mewn grymuso plant a phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a’r bobl broffesiynol sy’n gweithio gyda nhw – i ddefnyddio cyfryngau digidol yn ymwybodol, yn greadigol, yn feirniadol ac yn garedig, fel eu bod yn gallu ffynnu ar-lein ac oddi ar-lein. I’r diben hwn, mae WISE KIDS yn cyflwyno rhaglenni hyfforddi arloesol, gwaith ymchwil ac ymgynghoriaeth, yn ogystal â datblygu adnoddau. Mae Sangeet yn aelod o nifer o grwpiau llywodraeth ac anllywodraethol.

Mae’r cwrs hwn hefyd ar gael ar ffurf hyfforddiant mewnol, cysylltwch â training@childreninwales.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gofalwch fod gennych chi rif archeb wrth law pan fyddwch chi’n cadw lle. Dylech gael hynny gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.