A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Hybu Dinasyddiaeth Ddigidol, Llesiant a Gwydnwch i Blant a Phobl Ifanc sy’n Tyfu i Fyny mewn Byd DigidolStart:
07.02.19 9:30 yb
End:
07.02.19 4:30 yp

Venue:
Y Rhyl

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Cwrs undydd

Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o gysylltedd parhaus â’r Rhyngrwyd. Mae hynny nid yn unig yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer addysg, dysgu, cymdeithasu a rhwydweithio – ond hefyd yn trawsnewid ein ffordd o fyw. Mae mynediad at gyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau negeseua fel Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, a gwasanaethau chwarae gêmau yn golygu ein bod bellach yn gallu cadw mewn cysylltiad yn fwy â ffrindiau a theuluoedd. Ond, gall y technolegau hyn fod yn her hefyd. O negeseuon tecstio rhywiol a seiberfwlio i faterion fel gorddefnydd, tynnu sylw, pryder, pwysau cyfoedion, mynd yn gaeth, rhannu gormod a mynediad at gynnwys a chysylltiadau peryglus, gall y Rhyngrwyd gyflwyno llawer o heriau.

Bydd y gweithdy hyfforddiant undydd hwn gan WISE KIDS yn archwilio’r datblygiadau hyn ac yn darparu gwybodaeth ymarferol a strategaethau a fydd yn helpu ymarferwyr i helpu plant a phobl ifanc i ddefnyddio technolegau digidol ac ar-lein yn ddiogel, yn ymwybodol ofalgar, yn greadigol ac yn gadarnhaol, mewn ffyrdd sy’n hybu eu llesiant a’u gwydnwch. Bydd yn ymdrin yn benodol â themâu ‘gwydnwch digidol’ (gwydnwch sy’n gysylltiedig â rhyngweithio mewn amgylcheddau sy’n cael eu cyfryngu’n ddigidol) – a’r angen am gefnogi pobl ifanc nid yn unig i gadw’n ddiogel, ond i fod yn ‘ddinasyddion digidol ysbrydoledig, gweithredol a charedig’, sy’n gallu meddwl a gweithredu â’u pen a’u calon, yn gallu creu cynnwys cadarnhaol a datblygu ôl-troed cadarnhaol, cynnig cefnogaeth i eraill sy’n cael trafferthion, a byw bywyd cytbwys. Mae’r rhain yn sgiliau hanfodol ar gyfer plant sy’n tyfu i fyny, yn cymdeithasu, yn dysgu ac yn cael perthnasoedd – ar-lein ac oddi ar-lein. Bydd y gweithdy hefyd yn tynnu ar ganfyddiadau ymchwil ym meysydd ymwybyddiaeth ofalgar a seicoleg gadarnhaol, er mwyn archwilio syniadau ar gyfer datblygu llesiant.

Bydd pob cyfranogwr hefyd yn cael mynediad i safle Google a grewyd yn arbennig, gyda dolenni i fideos a deunydd arall y gallant eu defnyddio gyda’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw.

Deilliannau/disgwyliadau

  • Dod i ddeall technolegau newydd digidol ac ar-lein a goblygiadau’r rhain o ran sut gallwn ni ddatblygu llesiant a gwydnwch i blant a phobl ifanc.
  • Cael cipolwg ar sut mae plant ifanc iawn (o dan 5) yn defnyddio cyfryngau digidol, a’r arferion gorau yn y cyswllt ‘digidol’ er mwyn sicrhau eu llesiant a’u datblygiad priodol.
  • Cael cipolwg ar syniadau creadigol a chysyniadau ar gyfer hybu dealltwriaeth plant oed cynradd o’r Rhyngrwyd, sut mae diogelu eu gwybodaeth bersonol, yn ogystal â bod yn ddinasyddion digidol caredig a chydnerth.
  • Dod i ddeall sut mae ymgysylltu â’ch plant hŷn, eu cefnogi a’u haddysgu i ddefnyddio llwyfannau ar-lein mewn ffyrdd dilys sy’n datblygu eu gwybodaeth, eu caredigrwydd, eu gwydnwch digidol ac ôl-troed cadarnhaol.
  • Cael cipolwg ar adnoddau addysgiadol da (apiau a gwefannau) er mwyn hybu sgiliau digidol, llesiant, gwerthoedd cadarnhaol a dinasyddiaeth ddigidol eich plant.

Am yr hyfforddwr

Dr Sangeet Bhullar yw sylfaenydd WISE KIDS, cwmni nid-er-elw a ffurfiwyd ym mis Hydref 2002 i hybu defnydd arloesol, cadarnhaol a diogel o’r rhyngrwyd. Mae Sangeet yn credu’n angerddol mewn grymuso plant a phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a’r bobl broffesiynol sy’n gweithio gyda nhw – i ddefnyddio cyfryngau digidol yn ymwybodol, yn greadigol, yn feirniadol ac yn garedig, fel eu bod yn gallu ffynnu ar-lein ac oddi ar-lein. I’r diben hwn, mae WISE KIDS yn cyflwyno rhaglenni hyfforddi arloesol, gwaith ymchwil ac ymgynghoriaeth, yn ogystal â datblygu adnoddau. Mae Sangeet yn aelod o nifer o grwpiau llywodraeth ac anllywodraethol.

Mae’r cwrs hwn hefyd ar gael ar ffurf hyfforddiant mewnol, cysylltwch â training@childreninwales.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gofalwch fod gennych chi rif archeb wrth law pan fyddwch chi’n cadw lle. Dylech gael hynny gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.