A A English | Cymraeg

Loading Events

Gwranda arna i! Sylwi ar blant sydd mewn perygl ac ymateb iddyn nhwStart:
12.11.19 10:00 yb
End:
12.11.19 1:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £50.00 – £85.00


Book Now

Cwrs hanner dydd

Bydd y cwrs byr hwn yn canolbwyntio ar gefnogi ymarferwyr i sylweddoli pan fydd plant o bosib yn ceisio sôn wrthyn nhw am bethau sy’n digywdd yn eu bywydau. Gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau, byddwn ni’n canolbwyntio ar sut mae cadw’r plentyn yn y canol pan fydd pryderon yn codi, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a’n bod ni’n gweithredu ar sail hynny. Bydd y cwrs yn cyflwyno negeseuon ymchwil am rai o’r anawsterau mae plant yn eu hwynebu wrth ddatgelu camdriniaeth ac esgeuluso i’r oedolion o’u cwmpas. Trwy ddefnyddio ymarferion rhyngweithiol, bydd ymarferwyr yn archwilio datgeliadau plant fel proses yn hytrach na digwyddiad. Bydd y cynrychiolwyr yn ystyried pwysigrwydd ‘tiwnio i mewn’ i gyfathrebu di-eiriau plant, gan roi sylw gofalus i ymddygiad neu eiriau sy’n peri pryder.

Canlyniadau Dysgu

  • Deall ym mha ffyrdd y gall plant ddangos neu ddweud wrth oedolion eu bod nhw mewn perygl
  • Archwilio’r rhwystrau i blant ac oedolion
  • Archwilio ymatebion posibl gan oedolion
  • Ystyried gwahanol fathau o gwestiynau sy’n gallu cael eu defnyddio gyda phlant ac ym mha sefyllfaoedd y gallan nhw fod yn effeithiol
  • Ymarfer sgiliau cofnodi
  • Rhoi eglurhad ar arfer da a drwg o ran cadw cofnodion a rhannu gwybodaeth o dan GDPR a Diogelu Data 2018

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu:

Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant, ac sydd am wella’u hymateb i gyfathrebu llafar a di-eiriau plant, a theimlo’n fwy hyderus eu bod yn gweithredu’n unol ag arfer da.

Ynglyn a’r Hyfforddwr

Claire Sharp

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn y sector gwirfoddol a statudol, ers dros ugain mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru. Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesau ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant yng Nghymorth i Fenywod Cymru. Mae ganddi ddiddordeb parhaus wrth annog addysg a dysgu, yn ei ystyr ehangaf, ar ôl gweithio fel athro cynradd ac wrth oruchwylio ac asesu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr mewn timau plant a theuluoedd.

Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau, ar ystod eang o faterion, gan gynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cynnar, rhaglen wedi’i anelu at wella cydnabyddiaeth a chefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull aml-asiantaethol gyda’r plentyn yn y ganolfan. Mae Claire yn wirfoddolwr gyda UCAN Productions, cydweithrediad perfformiad a chelfyddydau creadigol ar gyfer plant dall a rhannol ddall, pobl ifanc a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasu a datblygu sgiliau a hyder.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £50.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.