A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Gweithio gyda ThadauStart:
22.09.15 9:45 yb
End:
22.09.15 4:15 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £115.00 – £135.00


Book Now

Cwrs undydd

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr a’u rheolwyr sydd â diddordeb mewn sicrhau bod eu gwasanaethau’n ymgysylltu’n gadarnhaol â thadau. Bydd y cyfranogwyr yn ystyried pwy yw “gwrywod arwyddocaol” a pham dylen ni ymgysylltu â nhw. Bydd y cwrs yn edrych ar nifer o offer hunanasesu sy’n gallu helpu sefydliad i ganfod cryfderau a gwendidau yn eu dull cyfredol o weithio gyda gwrywod, a helpu i ganolbwyntio ar feysydd posibl lle gellid ailddylunio gwasanaethau, ar sail y dadansoddiad o’r data.

Bydd y cwrs hwn hefyd yn edrych ar y canlynol:

  • Tadau a’r Gyfraith. Pwy sydd â chyfrifoldeb rhiant?
  • Pam mae tadau’n bwysig i blant a sut gall ymbellhau oddi wrth wrywod arwyddocaol ei gwneud hi’n anoddach gweithio’n effeithiol gyda phlant a phobl ifanc.
  • Tystiolaeth ymchwil sy’n amlygu’r manteision i blant pan fydd gwasanaethau’n gweithio i ymgysylltu â thadau a gwrywod eraill arwyddocaol.
  • Y rhwystrau a nodwyd gan wrywod a chan wasanaethau, ac awgrymu dulliau a allai leihau neu ddileu’r rhwystrau hyn.
  • Wedi gwahanu a gyda’i gilydd. Sut mae cynnwys tadau pan nad yw rhieni’n byw gyda’i gilydd bellach?
  • Y materion personol a diwylliannol sy’n ffurfio ein canfyddiad o ddynion a thadau.
  • Edrych y tu hwnt i’r stereoteipiau. Defnyddio gwersi amrywiaeth a chynhwysiad i hyrwyddo rolau tadau.
  • Beth sy’n gweithio? Technegau a strategaethau i gynnwys tadau a gwrywod arwyddocaol

Ynghylch yr Hyfforddwr

Mae Jon Trew yn hyfforddwr profiadol ym maes amddiffyn plant, gan ei fod wedi cyflwyno hyfforddiant i grwpiau mor amrywiol â staff cynnal tai, deintyddion a gweithwyr gofal plant. Mae gan Jon brofiad eang o weithio gyda phlant o bob oed a chefndir, gan iddo reoli canolfan blant, meithrinfa, clwb ar ôl ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau. Mae Jon hefyd yn hwylusydd wedi’i hyfforddi ar gyfer Rhianta yn yr Oes Ddigidol (PitDA).
Mor gynnar â’r 1990au, roedd Jon yn frwd dros ddefnyddio cyfrifiaduron i weithio gyda phlant mor ifanc â 4 neu 5 oed, ac mae wedi parhau i hybu ffyrdd diogel i blant ifanc gael mynediad i’r rhyngrwyd a chyfryngau electronig eraill. Mae gan Jon brofiad helaeth o weithio wyneb yn wyneb â phlant, yn ogystal â dealltwriaeth fanwl o’r heriau technegol a ddaw yn sgîl hynny.
Fel y dywedodd Jon “Dangosodd astudiaeth ym mis Hydref 2011 fod y plant sy’n defnyddio cyfrifiaduron, ar gyfartaledd, yn dechrau gwneud hynny yn 3½ oed, tra bod hanner y plant o dan 8 yn yr Unol Daleithiau yn gallu cyrchu dyfais symudol fel ffôn clyfar, iPad neu dabled arall. Mae’r Rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd aruthrol i’n plant archwilio, dysgu a mwynhau, ond ochr yn ochr â manteision y chwyldro hon ceir bygythiadau ac anawsterau. Mae aros nes bod plant yn cyrraedd eu harddegau cynnar cyn ystyried diogelwch ar y rhyngrwyd yn rhy hwyr. Rhaid i rieni, athrawon a phob gweithiwr gofal plant proffesiynol ymateb i’r her hon a sicrhau eu bod yn medru tywys, monitro ac amddiffyn ein plant yn yr oes newydd hon”.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

 

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr wrth gefn, llenwch y ffurflen a ganlyn:

CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.