A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Gweithio gyda ThadauDechrau:
17.11.17 9:30 yb
Diwedd:
17.11.17 4:30 yp

Lleoliad:
Bae Colwyn

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £95.00 – £135.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs undydd

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr a’u rheolwyr sydd â diddordeb mewn sicrhau bod eu gwasanaethau’n ymgysylltu’n gadarnhaol â thadau. Bydd y cyfranogwyr yn ystyried pwy yw “gwrywod arwyddocaol” a pham dylen ni ymgysylltu â nhw. Bydd y cwrs yn edrych ar nifer o offer hunanasesu sy’n gallu helpu sefydliad i ganfod cryfderau a gwendidau yn eu dull cyfredol o weithio gyda gwrywod, a helpu i ganolbwyntio ar feysydd posibl lle gellid ailddylunio gwasanaethau, ar sail y dadansoddiad o’r data.

Bydd y cwrs hwn hefyd yn edrych ar y canlynol:

  • Tadau a’r Gyfraith. Pwy sydd â chyfrifoldeb rhiant?
  • Pam mae tadau’n bwysig i blant a sut gall ymbellhau oddi wrth wrywod arwyddocaol ei gwneud hi’n anoddach gweithio’n effeithiol gyda phlant a phobl ifanc.
  • Tystiolaeth ymchwil sy’n amlygu’r manteision i blant pan fydd gwasanaethau’n gweithio i ymgysylltu â thadau a gwrywod eraill arwyddocaol.
  • Y rhwystrau a nodwyd gan wrywod a chan wasanaethau, ac awgrymu dulliau a allai leihau neu ddileu’r rhwystrau hyn.
  • Wedi gwahanu a gyda’i gilydd. Sut mae cynnwys tadau pan nad yw rhieni’n byw gyda’i gilydd bellach?
  • Y materion personol a diwylliannol sy’n ffurfio ein canfyddiad o ddynion a thadau.
  • Edrych y tu hwnt i’r stereoteipiau. Defnyddio gwersi amrywiaeth a chynhwysiad i hyrwyddo rolau tadau.
  • Beth sy’n gweithio? Technegau a strategaethau i gynnwys tadau a gwrywod arwyddocaol.

Ynghylch yr Hyfforddwr

Mae Jon Trew yn hyfforddwr profiadol ym maes amddiffyn plant, gan ei fod wedi cyflwyno hyfforddiant i grwpiau mor amrywiol â staff cynnal tai, deintyddion a gweithwyr gofal plant. Mae gan Jon brofiad eang o weithio gyda phlant o bob oed a chefndir, gan iddo reoli canolfan blant, meithrinfa, clwb ar ôl ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau. Mae Jon hefyd yn hwylusydd wedi’i hyfforddi ar gyfer Rhianta yn yr Oes Ddigidol (PitDA).

Mor gynnar â’r 1990au, roedd Jon yn frwd dros ddefnyddio cyfrifiaduron i weithio gyda phlant mor ifanc â 4 neu 5 oed, ac mae wedi parhau i hybu ffyrdd diogel i blant ifanc gael mynediad i’r rhyngrwyd a chyfryngau electronig eraill. Mae gan Jon brofiad helaeth o weithio wyneb yn wyneb â phlant, yn ogystal â dealltwriaeth fanwl o’r heriau technegol a ddaw yn sgîl hynny.

Fel y dywedodd Jon “Dangosodd astudiaeth ym mis Hydref 2011 fod y plant sy’n defnyddio cyfrifiaduron, ar gyfartaledd, yn dechrau gwneud hynny yn 3½ oed, tra bod hanner y plant o dan 8 yn yr Unol Daleithiau yn gallu cyrchu dyfais symudol fel ffôn clyfar, iPad neu dabled arall. Mae’r Rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd aruthrol i’n plant archwilio, dysgu a mwynhau, ond ochr yn ochr â manteision y chwyldro hon ceir bygythiadau ac anawsterau. Mae aros nes bod plant yn cyrraedd eu harddegau cynnar cyn ystyried diogelwch ar y rhyngrwyd yn rhy hwyr. Rhaid i rieni, athrawon a phob gweithiwr gofal plant proffesiynol ymateb i’r her hon a sicrhau eu bod yn medru tywys, monitro ac amddiffyn ein plant yn yr oes newydd hon”.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.