A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Gweithio gyda GrŵpiauDechrau:
14.01.19 9:30 yb
Diwedd:
15.01.19 4:30 yp

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £170.00 – £245.00


Cadwch Le Nawr

Tysteb

“Roedd yr hyfforddwr a’r cwrs yn wych. Fe wnes i fwynhau’n fawr. Diolch i Deryl”

Cwrs deuddydd 

Bydd y cynrychiolwyr yn archwilio rôl hwylusydd grwp, ac yn gallu defnyddio sgiliau hwyluso i greu cysylltiad adeiladol a chyfranogwyr o amrywiaeth o grwpiau a gynhelir mewn gwahanol leoliadau. Bydd y cwrs yn galluogi’r cynrychiolwyr i seilio eu gwaith ar egwyddorion cyfle cyfartal. Bydd y cwrs yn datblygu dealltwriaeth cynrychiolwyr o sgiliau gwrando gweithredol a chyfathrebu a’u gallu i’w defnyddio yng nghyd-destun grwp.

Tysteb

“Bellach, mae gennyf farn llawer ehangach o grwpiau ac mae hyn wedi agor fy llygaid!”

Nod y cwrs: 

  • Deall rol yr hwylusydd 
  • Deall rhai modelau o theori gwaith grwpiau 
  • Deall a rheoli deinameg grwpiau
  • Gallu nodi peth o’r wybodaeth allweddol a rhai o’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer hwyluso llwyddiannus
  • Gallu rhannu, archwilio ac ymarfer technegau hwyluso
  • Gallu rhannu rhai o’r sialensiau sy’n ymwneud â hwyluso ac ystyried ffyrdd o’u goresgyn 

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu: 

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu eu medrau hwyluso i ymgysylltu â chyfranogwyr grŵp o wahanol grwpiau mewn gwahanol leoliadau. 

Ynglŷn â’r hyfforddwr 

Cychwynnodd Deryl Dix ei gyrfa yn gweithio fel arbenigwr drama yn nhîm celfyddydau creadigol Cyngor Caerdydd. Yn ddiweddarach ymgymerodd a rol materion cyhoeddus ym mhrosiect arddangos iechyd y galon ‘Curiad Calon Cymru’, cyn dod yn Gyfarwyddwr Cymru i’r Gymdeithas Cynllunio Teulu (FPA). Cyflawnodd y swydd hon am 10 mlynedd, ac yna bu mewn swyddi ar lefel Cyfarwyddwr gyda’r RNID (Y Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol i Bobl Fyddar), a CSV (Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol). 

Pan oedd yn gweithio i’r FPA, cyflawnodd Deryl ddiploma ol-raddedig mewn cwnsela o Brifysgol Cymru. Ar ben hynny, mae ganddi dystysgrifau cychwynnol a lefel ganolradd mewn Therapi Teulu, tystysgrif mewn ‘Perthnasoedd Grwp a sgiliau rhyngbersonol’, tystysgrifau trwyddedu’r BPS (Cymdeithas Seicolegol Prydain) ar lefel A a lefel B mewn profion seicometrig, ac mae hi’n ymarferydd ardystiedig INLPTA mewn Rhaglenni Niwro-Ieithyddol. 

Yn 2000 sefydlodd Deryl ei busnes hyfforddi ac ymgynghori ei hun. Mae hi bellach yn gweithio gyda chleientiaid mewn amrywiaeth eang o rolau ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, yn canolbwyntio ar ddatblygiad sgiliau rhyngbersonol, yn cynnwys: Datblygu Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, Datblygu Tîm, Rhywioldeb a Pherthnasoedd, Amrywiaeth, Amddiffyn Plant, Sgiliau Cyfathrebu, Hyfforddiant Tywys a Hwyluso Grŵpiau.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.