A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Gweithdai Deall CyfranogiadDechrau:
10.11.15 1:30 yp
Diwedd:
10.11.15 4:45 yp

Lleoliad:
Aberystwyth

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
* PM: £0


Cadwch Le Nawr

Gweithdy hanner diwrnod – Cymraeg

Mae’r gweithdy 3 awr hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ac a fyddai’n hoffi cyflwyniad i gyfranogaeth plant a phobl ifanc.

Bydd y cwrs yn galluogi dysgwyr i wneud y canlynol:

  • Diffinio Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc a’r berthynas rhwng hynny a Hawliau Plant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)
  • Deall effaith a manteision cyfranogiad pobl ifanc
  • Nodi’r strwythurau cyfranogiad sydd eisoes yn bodoli i blant a phobl ifanc yng Nghymru
  • Archwilio arwyddocâd y safonau cyfranogiad a’r defnydd ymarferol ohonynt
  • Nodi rhwystrau a heriau posib i gyfranogiad pobl ifanc ac atebion iddyn
  • Deall gwahanol fodelau a dulliau cyfranogi

** CANSLO **

Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM, fodd bynnag, bydd tâl o £50 ar gyfer cynrychiolwyr sy’n archebu lle ac nad ydynt yn mynychu.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

 

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.