A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Gweithdai Deall CyfranogiadDechrau:
24.03.15 9:45 yb
Diwedd:
24.03.15 1:15 yp

Lleoliad:
Bae Colwyn

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £0


Cadwch Le Nawr

Gweithdy hanner diwrnod

Mae’r gweithdy 3 awr hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ac a fyddai’n hoffi gwella eu dealltwriaeth a’u sgiliau o ran galluogi cyfranogiad.

Bydd y cwrs yn galluogi dysgwyr i wneud y canlynol:

  • Diffinio Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc a’r berthynas rhwng hynny a Hawliau Plant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)
  • Deall effaith a manteision cyfranogiad pobl ifanc
  • Nodi’r strwythurau cyfranogiad sydd eisoes yn bodoli i blant a phobl ifanc yng Nghymru
  • Archwilio arwyddocâd y safonau cyfranogiad a’r defnydd ymarferol ohonynt
  • Nodi rhwystrau a heriau posib i gyfranogiad pobl ifanc ac atebion iddyn
  • Deall gwahanol fodelau a dulliau cyfranogi

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â hannah.sharp@childreninwales.org.uk.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.