A A English | Cymraeg

Loading Events

Enghreifftiau o hyfforddiant wedi ei gomisiynu


Mae’r rhestr at ddibenion darluniadol yn unig ac mae’r Uned Hyfforddiant yn eich annog i gysylltu â nhw i drafod anghenion dysgu’ch staff gan fod ganddyn nhw amrediad eang o gymrodorion arbenigol sy’n gallu ymdrin ag amrywiaeth o feysydd pwnc.

Cwrs: Diogelu ac Amddiffyn Plant

Comisiynwyd gan: Bad Bikes (corff sector gwirfoddol bach sy’n darparu gweithgareddau awyr agored i bobl ifanc mewn ardal amddifadedd)
Sylwadau: Canolbwyntiodd y cynnwys ar hybu ymwybyddiaeth o faterion diogelu i bobl ifanc, i’r sawl sy’n gwirfoddoli am y gwasanaeth a’r sawl sy’n mynychu

“Wedi ei esbonio a’i gyflwyno’n dda”

“Dysgodd i ni beth allwn ni ei wneud i helpu plant”

Cwrs: Gweithio gyda Gwrywod Arwyddocaol

Comisiynwyd gan: Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluol /Datblygu’r Gweithlu Torfaen
Sylwadau: Fersiwn fyrrach o’r cwrs diwrnod llawn, wedi ei anelu’n benodol at staff blynyddoedd cynnar rheng flaen sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd

“Roedd hyfforddiant heddiw yn ddefnyddiol iawn i mi. Rwy’n teimlo fy mod i’n deall y rhwystrau sy’n wynebu gofalwyr gwryw”

“Hyfforddiant diddorol a phleserus iawn. Diolch”

Cwrs: Gweithdy mewn Cynhadledd Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid

Comisiynwyd gan: Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe
Sylwadau: Gweithdy cyfranogol i archwilio’r ystyriaethau ynghylch modelau newydd i ddarparu. Cafodd y syniadau a grëwyd eu coladu a’u bwydo’n ôl i’r brif gynhadledd.

“Diolch yn fawr am gynnal y gweithdai ar ddydd Gwener.  Rydym yn coladu’r holl QAQ’s a byddwn ni’n anfon copi o’r dadansoddiad terfynol.  Ar ôl edrych drwyddyn nhw, dyfarnwn fod yr ymateb cyffredinol o’r gynhadledd yn dda i dda iawn ac yn dda i dda iawn  ar gyfer eich gweithdai!”

 Cwrs: Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol ym Maes Diogelu

Comisiynwyd gan: Awdurdodau Lleol Caerfyrddin/Ceredigion
Sylwadau: Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu i staff cymorth addysg, wedi ei lywio gan ddemograffeg leol a pholisïau sydd eisoes yn bodoli.

“Rwy’ wir wedi derbyn llawer iawn o wybodaeth am ddiogelu plant.  Diolch yn fawr iawn.”

“Defnyddiol iawn wrth godi f’ymwybyddiaeth o lawer o faterion.  Diolch yn fawr am sesiwn addysgiadol”

 

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.