A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu GrefyddStart:
23.05.19 12:30 yp
End:
23.05.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £50.00 – £85.00


Book Now

Adborth

“Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn”

“Dealltwriaeth gryfach o’r pwnc gyda gwybodaeth ychwanegol ac enghreifftiau”

“Roedd yr hyfforddwr yn wych! Croesawgar, ymgysylltu ac ymlacio”

Cwrs hanner dydd

Mae arferion diwylliannol traddodiadol yn adlewyrchu gwerthoedd a chredoau aelodau o gymuned, ac mae rhai ohonynt yn niweidiol i grwpiau penodol, megis plant a benywod, a rhai yn enghreifftiau o drais ar sail rhyw. Mae rhai arferion wedi’u gwreiddio mewn ardal benodol o’r byd, tra bod eraill yn fwy cyffredinol, ac wedi’u gwreiddio mewn normau diwylliannol a chrefyddol. Mae’r rhain yn aml wedi’u sylfaenu ar ddehongliadau patriarchaidd o destunau crefyddol a goruchafiaeth gwrywod. Mae gan Gymru boblogaeth BAME fawr, amrywiol, ac mae cymunedau sy’n byw yng Nghymru yn dal i lynu at rai arferion traddodiadol.

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi sylw i drais ar sail ‘anrhydedd’ ac arferion traddodiadol eraill niweidiol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys llurgunio organau rhyw merched, priodas gynnar/trwy orfodaeth, trais ‘anrhydedd’ a chamdriniaeth sy’n gysylltiedig â’r gred mewn dewiniaeth. Bydd y cwrs hefyd yn cyfeirio at faterion llai hysbys megis ffafrio meibion, pris priodferch, lladd babanod ac arferion iechyd traddodiadol y gellir barnu eu bod yn niweidiol mewn cyd-destun Gorllewinol.

Ynglyn â’r Hyfforddwr

Mae gan Cheryl dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes gofal cymdeithasol, mewn amrywiaeth o rolau sy’n cynnwys gofal maeth, amddiffyn plant, troseddau ieuenctid, cydraddoldeb ac amrywiaeth a cham-drin domestig. Mae ei phrofiad a’i gwybodaeth am gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn deillio o’i gwaith fel gofalwr maeth, o faes troseddau ieuenctid ac o’i hymwneud â sefydliadau elusennol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae hi’n hyfforddwr cymwysedig ers 8 mlynedd, ac mae hi’n cyflwyno amrywiaeth o hyfforddiant i ystod eang o weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr. Mae hi hefyd yn gwnsler cymwysedig ac yn gyfryngwr annibynnol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.