A A English | Cymraeg

Loading Events

Diogelu Plant AnablStart:
09.01.20 9:30 yb
End:
09.01.20 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Cwrs Undydd

Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth a hyder ymarferwyr wrth ymdrin â materion penodol sy’n ymwneud â diogelu plant a phobl ifanc sydd ag anableddau, a gwella’u sgiliau o ran ymateb i’w hanghenion diogelu. Mae ymchwil yn dangos bod plant anabl yn wynebu risg uwch o gael eu cam-drin o gymharu â’u cyfoedion heb anabledd (Jones et al. 2012). Maen nhw hefyd yn llai tebygol o gael yr amddiffyniad a’r gefnogaeth angenrheidiol ar ôl cael eu cam-drin (Taylor et al. 2014).  Mae’r hyfforddiant hwn yn pwysleisio pwysigrwydd ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn, gan fod adolygu achosion yn dangos bod gweithwyr proffesiynol yn aml yn rhoi sylw i anghenion iechyd a gofal plant anabl, a’u bod o bosib yn cael trafferth nodi ac ymateb yn effeithiol i bryderon diogelu.

Bydd y cyfranogwyr yn archwilio’r angen am ddull cyfannol o gefnogi plant anabl a’u teuluoedd. Mae llawer o resymau pam gallai plant anabl wynebu risg uwch o gael eu cam-drin a’u hesgeuluso oherwydd ynysu cymdeithasol, gallu cyfyngedig i wrthsefyll camdriniaeth neu roi gwybod amdano, dibyniaeth ar eraill am ofal personol, a bod oddi cartref yn amlach. Byddwn ni’n ystyried sut mae cymryd holl anghenion cefnogi plentyn i ystyriaeth, yn hytrach na’r rhai sy’n ymwneud â’u hanabledd yn unig.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr a gwirfoddolwyr sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant a phobl ifanc yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ac sydd â chyfrifoldebau penodol am ddiogelu plant.

Bydd y cyfranogwyr yn gallu gwneud y canlynol:

  • Gwybod beth yw nodweddion cam-drin ac esgeuluso ar gyfer pob plentyn, a chydnabod y materion ychwanegol ar gyfer plant anabl a’r rhai ag anghenion cymhleth
  • Deall a chymhwyso negeseuon allweddol o waith ymchwil i ddiogelu plant a phobl ifanc anabl
  • Deall arfer da wrth gefnogi’r rhyngweithio â phlant sydd heb fedru cyfathrebu’n llafar neu y mae eu llafar yn anodd ei ddeall
  • Bod yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth allweddol a’r polisi a’r arweiniad sy’n ymwneud â diogelu ac amddiffyn yng Nghymru
  • Ystyried pwysigrwydd perthnasoedd proffesiynol gyda rhieni a gofalwyr plant anabl
  • Ystyried ymarfer effeithiol a diogel wrth ymateb i bryderon ynghylch camdriniaeth ac esgeuluso, gan gynnwys cydsyniad, rhannu gwybodaeth a chadw cofnodion
  • Deall pwysigrwydd cadw’r plentyn yng nghanol y broses

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn y sector gwirfoddol a statudol, ers dros ugain mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru. Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesau ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant yng Nghymorth i Fenywod Cymru. Mae ganddi ddiddordeb parhaus wrth annog addysg a dysgu, yn ei ystyr ehangaf, ar ôl gweithio fel athro cynradd ac wrth oruchwylio ac asesu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr mewn timau plant a theuluoedd.

Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau, ar ystod eang o faterion, gan gynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cynnar, rhaglen wedi’i anelu at wella cydnabyddiaeth a chefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull aml-asiantaethol gyda’r plentyn yn y ganolfan. Mae Claire yn wirfoddolwr gyda UCAN Productions, cydweithrediad perfformiad a chelfyddydau creadigol ar gyfer plant dall a rhannol ddall, pobl ifanc a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasu a datblygu sgiliau a hyder.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Please select your requirements from the list below

*

From: £95.00
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.