A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 3 trwy Agored CymruStart:
24.10.18 9:30 yb
End:
25.10.18 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £225.00 – £295.00


Book Now

Cwrs Deuddydd

Bydd yr hyfforddiant deu-ddydd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr i drafod materion o ymarfer ac archwilio natur gymhleth a sensitif cadw plant yn ddiogel mewn amrywiaeth o leoliadau.

Bydd cyfranogwyr yn ystyried rolau partneriaid perthnasol, pwysigrwydd cadw cofnodion cywir a dulliau priodol o rannu gwybodaeth gan ddod i ddeall o dan ba amgylchiadau y mae’n rhaid cael caniatâd. Caiff cyfranogwyr gyfle i ystyried beth sy’n gwneud atgyfeiriad effeithiol pan fo gan sefydliad bryderon ynghylch lles plentyn a’r hyn y gellid disgwyl ohonynt yn ystod y broses amddiffyn plant statudol, gan gynnwys cyfarfodydd grwp craidd a chynadleddau achos. Bydd y cwrs yn rhoi’r ffocws ar ddulliau diogelu sy’n canolbwyntio ar y plentyn a bydd yn rhoi’r cyfle i gyfranogwyr ddadansoddi arferion a pholisïau hanfodol a ddefnyddir yn y gwaith er mwyn sicrhau diogelwch pawb. Bydd y cwrs yn rhoi sylw i e-ddiogelwch a bwlio hefyd oherwydd bod gan y rhain gysylltiad uniongyrchol â diogelwch a lles plant a phobl ifanc.

Nod y cwrs:

  • Deall y brif ddeddfwriaeth, polisïau canllaw a gweithdrefnau ar gyfer diogelu plant a phobl ifanc
  • Deall pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i ddiogelu plant a phobl ifanc
  • Deall pwysigrwydd sicrhau diogelwch plant a phobl ifanc yn y gweithle
  • Deall sut i ymateb i dystiolaeth neu bryderon fod plentyn neu person ifanc wedi cael ei gam-drin neu ei niweidio
  • Deall sut i ymateb i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc yn cael ei fwlio
  • Deall sut i weithio gyda phlant a phobl ifanc i sicrhau eu diogelwch a’u lles
  • Deall pwysigrwydd e-ddiogelwch ar gyfer plant a phobl ifanc

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu:

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at bobl sydd am ennill achrediad wrth ddysgu am yr heriau cyfredol ym maes amddiffyn plant, a dysgu sut y gall ymarferwyr weithio gydag eraill i gynyddu’r ffactorau amddiffynnol ar gyfer plant y maent yn gweithio gyda. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn ystod o sefydliadau gan gynnwys lleoliadau ieuenctid, ysgolion, gofal dydd plant a lleoliadau preswyl, a gwasanaethau yn y sector gwirfoddol a phreifat sy’n rhoi cymorth i blant a theuluoedd.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn y sector gwirfoddol a statudol, ers dros ugain mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru. Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesau ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant yng Nghymorth i Fenywod Cymru. Mae ganddi ddiddordeb parhaus wrth annog addysg a dysgu, yn ei ystyr ehangaf, ar ôl gweithio fel athro cynradd ac wrth oruchwylio ac asesu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr mewn timau plant a theuluoedd.

Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau, ar ystod eang o faterion, gan gynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cynnar, rhaglen wedi’i anelu at wella cydnabyddiaeth a chefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull aml-asiantaethol gyda’r plentyn yn y ganolfan. Mae Claire yn wirfoddolwr gyda UCAN Productions, cydweithrediad perfformiad a chelfyddydau creadigol ar gyfer plant dall a rhannol ddall, pobl ifanc a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasu a datblygu sgiliau a hyder.

Adborth gan Gyfranogwyr:

“Byddaf yn asesu gofalwyr maeth posibl a byddaf yn defnyddio gwybodaeth o’r cwrs i’w helpu i ddeall diogelu. Byddaf hefyd yn defnyddio hyn i’m helpu i asesu eu gallu i hybu cadernid a chadw plentyn yn ddiogel”

“Cwrs pleserus ac addysgiadol iawn”

Sylwch: * Mae’r cyfraddau a hysbysebir yn cynnwys tâl y pen am Asesu, Dilysu Allanol ac Ardystio gan Agored Cymru. Er mwyn cael achrediad ar gyfer yr hyfforddiant, bydd rhaid i’r cyfranogwyr ddangos tystiolaeth o’u gwybodaeth am y canlyniadau dysgu trwy gwblhau aseiniad ysgrifenedig ar sail cynnwys y cwrs a gafodd ei addysgu.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.