A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored CymruDechrau:
04.03.15 9:15 yb
Diwedd:
04.03.15 4:00 yp

Lleoliad:
Y Rhyl

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £130.00 – £155.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs undydd

Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn amrediad eang o gyd-destunau yn y gweithle neu’r gymuned. Diben yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i’r sawl sy’n cymryd rhan am sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd.

Mae’r hyfforddiant wedi ei achredu drwy Agored Cymru a bydd angen i’r cyfranogwyr gwblhau asesiadau i dangos yr hyn maent wedi ei ddysgu. Ar ôl cwblhau aseiniad yn llwyddiannus bydd y cyfranogwr yn ennill 3 chredyd ar lefel 2. Mae’r uned hon yn rhan o fframwaith sicrhau ansawdd Cymru ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol.

O ganlyniad i’r hyfforddiant bydd cyfranogwyr:

  • Yn dysgu am y ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys E-ddiogelwch
  • Yn deall rolau gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc
  • Yn deall sut i ddiogelu plant, pobl ifanc ac ymarferwyr mewn cyd-destun gwaith
  • Yn adnabod nodweddion mathau gwahanol o gamdriniaeth plant
  • Yn gwybod sut i ymateb i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, ei niweidio neu ei fwlio
  • Yn gallu disgrifio egwyddorion a therfynau cyfinachedd a phryd i rannu gwybodaeth

Sylwch – * Mae’r cyfraddau a hysbysebir yn cynnwys tâl y pen am Asesu, Dilysu Allanol ac Ardystio gan Agored Cymru. 

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â hannah.sharp@childreninwales.org.uk.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.