A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Deall Awtistiaeth a sut y gall effeithio ar y plentyn a’i ofalwyrStart:
12.09.19 9:30 yb
End:
12.09.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £95.00 – £135.00


Book Now

Adborth

“Gwych mewn cynnwys a throsglwyddiad”

“Roedd yn fwy addysgiadol oherwydd i’r hyfforddwr rannu ei phrofiad personol”

“Roedd hwn yn gwrs ardderchog wedi ei drosglwyddo yn dda a’r agweddau personol yn wych”

Cwrs undydd

Bwriad y cwrs yw codi ymwybyddiaeth a chynyddu dealltwriaeth o awtistiaeth er mwyn

parhau i wella ansawdd y gefnogaeth i blant ar y sbectrwm a’u teuluoedd/gofalwyr.

Fe fydd y cwrs yma yn cael ei hwyluso gan hyfforddwr sydd yn brofiadol a gwybodus ym maes awtistiaeth trwy ei bywyd proffesiynol a phersonol. Mae ei phrofiad personol a’i mewnwelediad empathig yn creu dimensiwn unigryw a real i’r hyfforddiant a gynigir. Mae’r cwrs yn annog cyfranogiad cynhwysol er mwyn sicrhau bod y diwrnod yn bleserus ynghyd a bod yn addysgiadol.

Bydd y cwrs yn cynnwys y deilliannau dysgu canlynol:

  • cynnydd yn nealltwriaeth o sbectrwm anhwylderau awtistiaeth
  • adnabod elfennau allweddol awtistiaeth a’r ffordd mae’n effeithio ar blant
  • cynnydd yn nealltwriaeth o bwysigrwydd cyfathrebu, paratoi i leihau gofid.
  • archwilio strategaethau cadarnhaol i gefnogi a galluogi plant gydag awtistiaeth yn y blynyddoedd cynnar.
  • cynnydd yn nealltwriaeth o bryder/adwaith rhieni ac ymarferwyr yn enwedig yn y cyfnod cyn diagnosis ac archwilio strategaethau rhagweithiol

Ynghylch yr Hyfforddwr

Sian Owen BSc (Hons), RGN, RNLD.

Cafodd Siân ei geni a’i magu a’r aelwyd Gymraeg yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin ac mae’n medru cyfathrebu yn rhugl a’r lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Angerdd Sian yw sicrhau gwell ymwybyddiaeth o Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth ynghyd a chynyddu’r ddealltwriaeth a hybu’r sgiliau angenrheidiol fel y bo unigolion, yn blant ac oedolion gydag awtistiaeth, yn derbyn y gefnogaeth haeddiannol bob amser.

Bu iddi weithiol am ddeg ar hugain mlynedd ym maes nysio anabledd dysgu yn cefnogi, gofalu ac eirioli dros unigolion ag anabledd dysgu ag anhwylderau sbectrwm awtistiaeth, gyda gwraidd yr angerdd yn deillio o’r ffaith bod ganddi brofiad personol o gael brawd gydag awtistiaeth ag anabledd dysgu.

Yn ddiweddar manteisiodd ar y cyfle i weithio fel Cyfarwyddwr Cynhwysiant i Fudiad Meithrin a gweld hwn yn sialens wych i gefnogi ymarferwyr, teuluoedd a phlant ifanc gydag anghenion ychwanegol. Bu’n arloesol yn y swydd e.e. gwneud cais i’r gronfa loteri i greu a chynnal hyfforddiant cenedlaethol i ymarferwyr y blynyddoedd cynnar i gynyddu eu dealltwriaeth o anghenion plant ag awtistiaeth yn y Cylchoedd.

Bu hyfforddiant yn rhan allweddol yn ei gyrfa a’i chred yw bod hyfforddiant o ansawdd uchel, wedi ei deilwra yn feddylgar a chrefftus i’r gynulleidfa, yn allweddol i gynyddu dealltwriaeth o anhwylderau sbectrwm awtistiaeth.

Mae’r profiad personol yma gyda’i brawd, dros gyfnod o hanner can mlynedd, wedi ei galluogi i gynnig lefel ychwanegol i’w hyfforddiant a’i chyngor sydd yn sicrhau empathi a dealltwriaeth sensitif a hynny o safbwynt uniongyrchol yr unigolion ag awtistiaeth a’u teuluoedd/gofalwyr

Bellach mae Sian yn gweithio fel ymgynghorwr a hyfforddwr annibynnol ym maes anabledd dysgu, anhwyderau sbectrwm awtistiaeth a chynhwysiant.

‘Mae’n byw gyda’i theulu yn Yr Wyddgrug, Sir y Fflint ac yn ei hamser hamdden yn parhau i weithio’n wirfoddol fel ymddiriedolwr i Anabledd Dysgu Cymru ac yn aelod o’r Grŵp Trawsbleidiol Awtistiaeth.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.