A A English | Cymraeg

Loading Events
 • This event has passed.

Cynhadledd Rianta 2017Dechrau:
15.02.17 9:30 yb
Diwedd:
15.02.17 4:00 yp

Lleoliad:


Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £95.00 – £125.00


Cadwch Le Nawr

Adroddiad y gynhadledd: Parenting and family support conference report 2017 Welsh

Cyflwyniadau o’r diwrnod:

Beth sy’n gwneud Swyddog Cefnogi teulu da?

What’s a good parenting support worker like? from curious ostrich on Vimeo.

Cymorth i Fagu Plant ac i Deuluoedd – Datblygu ein Gweithlu i Ymateb i’r Her
Gan adeiladu ar ein cynhadledd lwyddiannus ddiwethaf, bydd Cynhadledd Rianta Plant yng Nghymru 2017 yn canolbwyntio ar sut mae datblygu sgiliau’r bobl sy’n gweithio i gefnogi rhieni a gofalwyr. Bydd y prif gyflwyniadau’n cynnwys sut gallwn ni sicrhau bod gan staff yr wybodaeth, y cymhwysedd a’r sgiliau angenrheidiol, a beth yw’r ffordd orau o hyfforddi a goruchwylio staff sy’n gweithio gyda theuluoedd.

Drwy fynychu’r gynhadledd hon gan Plant yng Nghymru bydd y cynadleddwyr nid yn unig yn elwa o’r wybodaeth ddiweddaraf a phrofiad y cyflwynwyr, ond hefyd yn cael cyfle i gyfnewid barn â chynadleddwyr eraill trwy raglen gyffrous o weithdai. Yn ogystal â gwella eich gwybodaeth, bydd ein cynhadledd hefyd yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i rwydweithio.

Nod y gynhadledd:
Rydyn ni’n gobeithio y bydd y digwyddiad yn cynyddu dealltwriaeth y cynadleddwyr ac yn rhoi cyfle iddyn nhw ystyried eu polisi a’u hymarfer eu hunain, ochr yn ochr â rhannu profiadau ac arfer gorau.

Pwy ddylai fod yn bresennol?
Gweithwyr proffesiynol sy’n rhoi cymorth i deuluoedd ac i fagu plant mewn cymunedau ac ysgolion, a’r rhai sy’n arwain polisi neu sydd â diddordeb mewn cymorth i deuluoedd ac i fagu plant.

Siaradwyr Sydd Wedi’u Cadarnhau:

 • Karen Graham, Athro Emeritws Astudiaethau Plentyndod Cynnar, Prifysgol Glyndŵr – Datblygu gweithlu â chymwysterau a chymwyseddau priodol i ymateb i anghenion plant a theuluoedd.
 • Honor Rhodes, Cyfarwyddwr Datblygiad Strategol, Tavistock Institute – Goruchwyliaeth a mentora – cefnogi eich staff i ffynnu a bod yn fwy effeithiol
 • Lucy Akhtar, Uwch-reolwr, Rhianta, Llywodraeth Cymru
 • Rhieni o Wynedd – ar ffilm yn trafod nodweddion gweithiwr teulu da

Gweithdai (gall y cynrychiolwyr fynd i ddau o’r canlynol):

 • Gweithdy 1
  ‘Dulliau Gweithredu Adferiadol wrth Ymgysylltu â Theuluoedd: pwer meithrin perthynas wrth gryfhau’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu, strategaeth a chanlyniadau.’ Tina Foster, Tros Gynnal Plant a Dr. Annie Williams, Prifysgol Caerdydd. Archwilio’r defnydd o werthoedd, sgiliau a hyfforddiant Adferiadol er mwyn meithrin darpariaeth gwasanaethau teulu cyfranogol, seiliedig ar gryfderau, cyflawni canlyniadau mwy cynaliadwy a hybu perthnasoedd proffesiynol cadarnhaol ochr yn ochr â sefydlu fframwaith cyson ar gyfer twf a datblygiad sefydliadol.
 • Gweithdy 2
  ‘Goruchwyliaeth: amser i feddwl a theimlo.’ Honor Rhodes, Cyfarwyddwr Datblygiad Strategol, Tavistock Institute. Rydym ni’n gwybod nad yw gwaith effeithiol gyda rhieni a theuluoedd yn ffynnu ond pan fydd y gweithwyr sy’n gwneud y gwaith cymhleth hwnnw, sy’n aml yn anodd, yn cael gofal da, ac mai goruchwyliaeth yw un o’r ffyrdd gorau o gyflawni hynny. Byddwn ni’n edrych ar yr elfennau sy’n rhan o hynny, yn mesur ei effeithiolrwydd, ac yn cynllunio ar gyfer cyflawni pethau mawr.
 • Gweithdy 3
  ‘Ymgysylltu â rhieni ifanc – gwersi o brosiect Foothold Relate Cymru.’ Naomi Major, Relate a 2 riant ifanc o brosiect Foothold. Cefnogi Perthnasoedd – gweithio gyda rhieni ifanc sengl i feithrin hyder, perthnasoedd cadarnhaol, cyfathrebu a sgiliau gwrando.
 • Gweithdy 4
  ‘Modelu trefniadau cymwysterau eich Gwasanaeth.’ Yr Athro Karen Graham. Sut mae cael hyd i lwybr trwy gymwysterau sy’n diwallu eich anghenion a’ch nodau personol a sefydliadol.
 • Gweithdy 5
  ‘Cydweithio mewn ysgolion i gefnogi rhieni.’ Susan Peraj Rheolwr TAF, Abertawe, gyda Phennaeth a rhiant. Ystyried sut bu’r fenter Tîm o Gwmpas y Teulu (TAF) mewn Ysgolion a’u partneriaid yn gweithio i feithrin sgiliau ychwanegol, hyder a gallu yn y gweithlu ehangach, a hynny yn yr ysgol a’r gymuned, fel eu bod mewn sefyllfa gryfach i gefnogi anghenion cyfannol teuluoedd. Cyflwynir y gweithdy gan bobl o’r Tîm TAF mewn Ysgolion, Addysg, a’r gobaith yw y bydd rhiant yn bresennol i rannu ei safbwynt. Dewch i ymuno yn y trafodaethau a chasglu syniadau.

Bydd cyfleoedd arddangos ar gael yn y gynhadledd; i gadw lle anfonwch e-bost i membership@childreninwales.org.uk Codir tâl o £50 am hyn (ar ben ffi’r gynhadledd)

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.